Văn bản ban hành từ 2004 đến 2009 Từ 1 đến 20 trong tổng số 443
Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai
Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Quyết định số 4378/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Lào Cai
Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010
Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2009, định hướng năm 2010 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn NQQH thành phố Lào Cai
Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010
Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2010
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
Quyết định số 3818/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất từ UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
Quyết định số 4266/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường – đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12345678910...