Các số công báo
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
13/11/2023 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/11/2023 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/04/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/04/2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/04/2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 9 Quy định chế độ chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND Quy định số lượng, chế độ đối với Công an xã bán chuyên trách khi thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
08/12/2021 Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND Quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND Bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung trong Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
08/12/2021 Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định nội dung, mức chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025
08/12/2021 Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Quy định kèm theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND Kéo dài thời gian và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
08/12/2021 Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND Đặt tên đường, phố trên địa bàn huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND Về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND Dừng thu phí tham quan danh lam thắng cảnh một số điểm du lịch; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định nội dung, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định chế độ chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND Quy định giảm mức thu khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
09/04/2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/04/2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND Về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
09/04/2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Sửa đổi một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
09/04/2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/04/2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/04/2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
04/12/2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND Sửa đổi một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác
04/12/2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025
04/12/2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND Quy định chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND Về hỗ trợ kinh phí, thuốc khám sức khỏe định kỳ, kinh Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND phí khám chữa bệnh thường kỳđối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý
04/12/2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND Về mức chi hỗ trợ xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND Về chế độ hỗ trợ trang phục cho công chức, viên chức, người lao độngthuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiệncác nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021
04/12/2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND Ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND Ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôntrên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND Quy định mức khoán chi bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu tối đa các khoản dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên đia bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
04/12/2020 Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
04/12/2020 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp quản lý người cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân sốvà kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về cơ cấu và mức thưởng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017của HĐND tỉnh Lào Cai về Quy địnhvề một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND Quy định chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn tại Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy địnhvề cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND Quy định về mức hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 07 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về vấn đề: “Cấm trồng, sản xuất, táng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc phiện – các chất ma túy. Chế độ bắt buộc cai nghiện”
10/07/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND Ban hành mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/06/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai thông qua Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/06/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 13/2/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai về các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/06/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND Giảm mức thu một số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoang sản để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
06/12/2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND Quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
06/12/2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019
06/12/2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi đối với huấn luyện viên vận động viênthể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND Quy định nhiệm vụ chi, nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện một số quy định về phụ cấp và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
06/12/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ban hành Quy địnhvề chính sách hỗ trợ đối với cán bộ,công chức, viên chứcbiệt phái,luân chuyểntrên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác
06/12/2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất 05 năm (2020- 2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phương tiện nghe, xem thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND bổ sung Khoản 6, Khoản 7 vào Điều 1 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
10/07/2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐNDQuy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2019 - 2020
10/07/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
10/07/2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 03/2000/NQ-HĐND ngày 24/07/2000 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quy chế quản lý và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2025
10/07/2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND Điểm a, Điểm b, Khoản 3, Điều 2 của Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
10/07/2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Lào Cai, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lào Cai và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND sửa đổi một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
12/12/2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện
12/12/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND quy định mức chi cho tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh
12/12/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ban hành quy định định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ban hành quy định một số mức chi thực hiện cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
21/06/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019, 2020.
21/06/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 02/7/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trọng việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2018-2019.
21/06/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND Quy định thời gian gửi một số báo cáo tài chính ngân sách; thời gian giao dự toán ngân sách hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/12/2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt tận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ban hành quy định về Cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 
08/12/2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020
08/12/2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
21/07/2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017 huyện Bát Xát
17/07/2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020
17/07/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương V của Quy định điều chỉnh chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
17/07/2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND Quy định một số mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
17/07/2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư, dự toán ngân sách địa phương năm 2017 – tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
17/07/2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
17/07/2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2017-2018
17/07/2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ_HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá, phí tham quan đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Hoàng A Tưởng, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định điều chỉnh chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo Luật Phí và lệ phí
15/12/2016 Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/12/2016 Nghị quyết số 94/2016/NQ-HĐND về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 93/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, pường, thị trấn
15/12/2016 Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2017
29/07/2016 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để hợp đồng thuê bảo vệ và cấp dưỡng tại các trường và điểm trường lẻ thuộc hai xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2016 -2021
29/07/2016 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng 6 thôn kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2017
29/07/2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND Quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ban hành quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, tỷ lệ nộp ngân sách đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh
18/07/2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp
18/07/2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại cáccuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
18/07/2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ban hành quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016- 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện
18/07/2016 Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý
18/07/2016 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND về mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
18/07/2016 Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND về nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND về định mức chi khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý
18/07/2016 Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2016-2017
18/07/2016 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
23/12/2015 Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND về việc thí điểm cho phép sử dụng một phần hè đường các tuyến đường An Dương Vương, Thủy Hoa vào mục đích kinh doanh
23/12/2015 Nghị quyết số 78/2015/NQ-HĐND thực hiện thí điểm cải tạo cây xanh tuyến đường Hoàng Liên, đoạn từ nút giao Phan Chu Trinh đến nút giao Trung Đô
11/12/2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố
11/12/2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND về chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương
11/12/2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
11/12/2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016
30/07/2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 do HĐND thành phố Lào Cai khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 ban hành.
09/07/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND Về việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai
09/07/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND Về bổ sung các dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/07/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020
09/07/2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở
17/12/2014 Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015
17/12/2014 Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý
17/12/2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND về danh mục dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
17/12/2014 Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015
17/12/2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2015
15/07/2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 26/12/2011 của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
15/07/2014 Nghị quyết số 47/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ kinh phí công tác quản lý cai nghiện ma túy cho nhà cai nghiện các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai
15/07/2014 Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách phường năm 2013
15/07/2014 Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
15/07/2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014;điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2014 thành phố Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
07/07/2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
07/07/2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014
07/07/2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015
07/07/2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện
07/07/2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2016
07/07/2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
07/07/2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
07/07/2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2015
20/12/2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ xây dựng điện chiếu sáng ngõ xóm trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2015
20/12/2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội văn nghệ xung kích và các Câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2016
20/12/2013 Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ chuyển đổi dienj tích trồng rau an toàn trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2016
20/12/2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2013, dự toán thu NSNN trên đại bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách đại phương năm 2014
20/12/2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2013, kế hoach phát triển KT-XH năm 2014 thành phố Lào Cai
13/12/2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/12/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2014-2015
13/12/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
13/12/2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014
13/12/2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiền ăn, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở tại trường phổ thông DTNT huyện; hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú và tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn
13/12/2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học đến năm 2015
13/12/2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện
13/12/2013 Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai
13/12/2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2020
13/12/2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
13/12/2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
13/12/2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật
13/12/2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
13/12/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014
22/07/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2012
22/07/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
22/07/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013
22/07/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Lào Cai
12/07/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà năm học 2013-2014
12/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
24/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn vùng cao xã Tả Phời thành phố Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hoá, giai đoạn 2013 - 2020
14/12/2012 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
14/12/2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
14/12/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý
14/12/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
14/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh V/v điều chỉnh, sửa đổi quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
14/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, mở rộng thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
01/10/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
12/07/2012 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
12/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012-2015
12/07/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường
12/07/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa
12/07/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); phê chuẩn mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc hỗ trợ kinh phí cho tổ dân phố xây dựng điểm văn hoá khu dân cư thuộc các phường trên địa bàn thành phố Lào Cai
26/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
26/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ xây dựng cầu nhỏ trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
26/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2011, dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012
26/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2011, kế hoạch phát triển KT – XH năm 2012 thành phố Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu học, THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh THPT các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
16/12/2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Si Ma Cai, xã Mản Thẩn, xã Nàn Sán; thành lập thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011- 2015
16/12/2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND tinh Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
16/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thương trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
16/12/2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2012
25/08/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2011
25/08/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua một số nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 và Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011
25/08/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua cơ chế thưởng và phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường năm 2011
25/08/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua điều chỉnh dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2011
12/08/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chế độ chính sách với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
12/08/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011 tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
12/08/2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
17/12/2010 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
17/12/2010 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2020
17/12/2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa
17/12/2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
17/12/2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
17/12/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2011 - 2015
17/12/2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011
16/12/2010 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
16/12/2010 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
06/12/2010 Nghị quyết số 38/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009
06/12/2010 Nghị quyết số 37/ NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009
06/12/2010 Nghị quyết số 36/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó trưởng ban và thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
06/12/2010 Nghị quyết số 35/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn thoả thuận của TT HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp trình kỳ hợp thứ 8
06/12/2010 Nghị quyết số 34/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007
06/12/2010 Nghị quyết số 33/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2007
06/12/2010 Nghị quyết số 32/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới về thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Nghị quyết số 31/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Nghị quyết số 30/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 29/ 2006/ NQ- HĐND của HĐND tỉnh Phê chuẩn định mức dự toán chi thường xuyên; phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm ( %) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010
06/12/2010 Nghị quyết số 28/2006/ NQ- HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2005
06/12/2010 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2006, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 39/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ địa biểu HĐND tỉnh Lào Cai, khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
26/10/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
30/07/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 về các giải pháp xã hội hóa công tác giáo dục – đào tạo trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010
30/07/2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các hiệp hội kinh tế trên địa bàn thành phố Lào Cai
30/07/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ kinh phí phát triển cây ăn quả ôn đới tại các thôn vùng cao, xã Tả Phời thành phố Lào Cai
30/07/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường bố trí được công chức chuyên trách làm công tác cai nghiện ma túy; quản lý nhà cai nghiện xã, phường và điều chỉnh bổ sung nội dung chi từ quỹ cai nghiện ma túy
15/07/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010 tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 17 và kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII
15/07/2010 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến 30/6/2009
15/07/2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc
15/07/2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố
14/07/2010 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII
14/07/2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII
14/07/2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên
14/07/2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy chế tham vấn nhân dân đối với việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
25/12/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2009, định hướng năm 2010 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn NQQH thành phố Lào Cai
25/12/2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
17/12/2009 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
17/12/2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
22/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và cơ chế hỗ trợ phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững 2 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2008-2010.
22/07/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc bổ sung thực hiện cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2011.
13/07/2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công số 1, số 2 thành phố Lào Cai thành trường công lập.
13/07/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn mục tiêu hỗ trợ Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010.
13/07/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2015.
13/07/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/07/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT - XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009.
13/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê duyệt việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KT - XH, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào Cai.
13/07/2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.
28/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND huyện giữa 2 kỳ họp thứ 10 và thứ 11 về Ngân sách
28/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn điều chỉnh thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 trình kỳ họp thứ 11
28/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ Ngân sách năm 2008, dự toán thu - chi ngân sách năm 2009 trình kỳ họp thứ 11.
28/12/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộ năm 2009.
27/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2008, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư phát triển năm 2009
27/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp.
26/12/2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về các giải pháp xã hội hoá công tác Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phát triển và nâng cao chất lượng thương mại, du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về một số giải pháp và cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Văn hoá - thông tin - thể thao giai đoạn 2009 - 2011
26/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 huyện Si Ma Cai.
26/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2009.
26/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp.
26/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Thông qua kết quả thoả thuận sửa đổi một số nội dung trong phương án đặt tên đường, phố trung tâm thị trấn Bắc Hà và vùng phụ cận
26/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách vă phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
26/12/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2008; nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2009
24/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
24/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp HĐND
24/12/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009.
19/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
19/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2009
18/12/2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2008; Dự toán thu NSNN, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009.
18/12/2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát t riển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
15/12/2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
15/12/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII
15/12/2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
15/12/2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/11/2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
11/09/2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIII
11/09/2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai
25/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn Đề án chống tảo hôn trong cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa, giai đoạn 2007-2010
25/07/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
23/07/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thông qua cơ chế hỗ trợ vốn phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn 02 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2008 - 2010.
23/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
23/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn danh mục vốn đầu tư từ nguồn NQQH năm 2008, cơ chế thưởng nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường giai đoạn 2008 - 2010.
18/07/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 thắng cuối năm 2008.
18/07/2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007.
18/07/2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Bảo Thắng.
18/07/2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008; Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư năm 2008.
17/07/2008 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2008 - 2009.
17/07/2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
17/07/2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XII.
17/07/2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
17/07/2008 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII. Nghị quyết số /2008/NQ-HĐNDngày 17/7/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai
17/07/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/07/2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
10/07/2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
31/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Bảo Yên năm 2008.
31/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2007; phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2008.
31/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dựng đất huyện Bảo Yên giai đoạn 2007- 2010.
31/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dựng đất thị trấn Phố Ràng giai đoạn 2007- 2010.
31/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND và UBND huyện giữa 2 kỳ họp thứ 8 và thứ 9 ngân sách.
31/12/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Bảo Yên
31/12/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn kết quả thu chi ngân sách huyện năm 2007, dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện và UBND huyện giữa hai kỳ họp thứ 9.
30/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu – chi ngân sách năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2007, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị đến năm 2010
28/12/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Quy hoạch và giải pháp thực hiện xây dựng các khu Tiểu thủ công nghiệp tập trung, giai đoạn 2007 – 2010 của thành phố Lào Cai.
28/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố giữa 2 kỳ họp của HĐND thành phố
28/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn các giải pháp xã hội hoá công tác Y tế trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2008- 2010.
28/12/2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2007; nhiệm vụ, giải pháp năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Pa; thị trấn Sa Pa đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010.
28/12/2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp trình kỳ họp thứ 9.
28/12/2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện Đề án Cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay của cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
28/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Bát Xát
28/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010 thị trấn Bát Xát
28/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010 huyện Bát Xát.
28/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện
28/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2008 - 2010
28/12/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp
26/12/2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008.
26/12/2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu – chi ngân sách năm 2007
26/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
26/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2007 đến năm 2010 của thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
26/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2007 đến năm 2010 của huyện Văn Bàn
26/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2008
26/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kế hoạch phát triển KT – XH năm 2008
20/12/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008
20/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 – 2010 thị trấn Bắc Hà.
20/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Thông qua chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Bổ sung kinh phí xây dựng trận địa súng phòng không 12,7 mm tại Bảo Nhai.
19/12/2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua các báo cáo kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2007 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Bảo Thắng.
19/12/2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
19/12/2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách địa phương và vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ tiền sử dụng đất năm 2007.
19/12/2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2007; Dự toán thu NSNN, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008.
19/12/2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
14/12/2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
14/12/2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đống góp với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008 – 2010.
14/12/2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008.
14/12/2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.
14/12/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2008.
26/10/2007 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả rả soát, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 – 2010 có xét đến 2015.
26/10/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Quy hoạch quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 – 2015, xét đến 2020.
26/10/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi; cấp dưỡng, giáo viên quản lý các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
26/10/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.
30/07/2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sa Pa năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Nông trường Phong Hải huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua báo cáo tình hình thực hiện ATGT 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện công tác ATGT 6 tháng cuối năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007của huyện Bảo Thắng.
30/07/2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua các báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2007 của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện Bảo Thắng.
30/07/2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2007 của HĐND huyện Bảo Thắng.
25/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách lần 1 năm 2007 (Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2007)
25/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006
25/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp.
20/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007 – 2010.
20/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn một số nội dung không thuộc thẩm quyền ban hành tại Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND ngày 25/12/2006 của HĐND thành phố.
20/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006 – 2010 của thành phố Lào Cai.
20/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá trên một số lĩnh vực giai đoạn 2007 – 2010 của thành phố Lào Cai.
20/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn giải pháp phát triển trồng rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chăn nuôi thành phố Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010
20/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.
20/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NQQH năm 2007.
18/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm 2007.
18/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Chuyển kết dư ngân sách năm 2006 sang thu ngân sách năm 2007
18/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006
18/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn thoả thuận của thường trực HĐND huyện với UBND huyện Văn Bàn giữa 2 kỳ họp
17/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2007 và giao kế hoạch hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2006 chuyển sang năm 2007.
17/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc thông qua phương án quy hoạch đặt tên đường phố Trung tâm thị trấn Bắc Hà và các vùng phụ cận.
17/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2006-2010 huyện Bắc Hà.
17/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
17/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006.
17/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
16/07/2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2007 - 2008
16/07/2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Lào Cai
16/07/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua một số Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua một số Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và Chính sách cho vay vốn hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.
16/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.
16/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006-2020
16/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
09/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
09/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006.
29/12/2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Bát Xát.
29/12/2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện
29/12/2006 Nghị quyết số 09/2006/ NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và công tác cải cách hành chính, thực hiện cai nghiện ma tuý; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước, định mức phân bổ ngân sách giai đoạn 2007 - 2010
26/12/2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp
26/12/2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn chương trình họat động năm 2007 của HĐND huyện
26/12/2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc quyết định dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2007 và định mức thời kỳ ổn định ngân sách địa phương năm 2007 – 2010 huyện Văn Bàn
26/12/2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn điều chỉnh nhiệm vụ thu – chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2006
26/12/2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn
26/12/2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2007
UBND TỈNH LÀO CAI
11/12/2015 Nghị quyết định số 37/2015/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015 – 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021
12/07/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của UBND tỉnh phê chuẩn mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
16/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH LÀO CAI
18/07/2016 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước
18/07/2016 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
18/07/2016 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
18/07/2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016
18/07/2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2016
11/12/2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
11/12/2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/12/2015 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2016
09/07/2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2015
09/07/2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
09/07/2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
09/07/2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2016
09/07/2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2015
09/07/2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng các tiểu khu đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2015
17/12/2014 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2015
17/12/2014 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp
17/12/2014 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành
17/12/2014 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2015
07/07/2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2014
07/07/2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
07/07/2014 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
07/07/2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Đề án công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HDDND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2015
07/07/2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2014
04/07/2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban và Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/07/2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016
04/07/2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/07/2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016
04/07/2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016
04/07/2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016
13/12/2013 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2014
13/12/2013 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2014
13/12/2013 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
13/12/2013 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2014
13/12/2013 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/12/2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HDND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
11/12/2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016
12/07/2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016
12/07/2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND và kiến nghị của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai
12/07/2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2020
12/07/2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2014
12/07/2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
11/07/2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu
14/03/2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai Khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016
UBND TỈNH LÀO CAI
14/03/2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2015