Các số công báo
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
23/10/2023 Quyết định 29/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, chi phí bảo trì công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/10/2023 Quyết định 28/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định nội dung, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai
27/09/2023 Quyết định 27/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai được ban hành kèm theo Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai
19/09/2023 Quyết định 26/2023/QĐ-UBND Sửa đổi điểm b, điểm c, khoản 2, Điều 5 Quy định một số nội dung về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
05/09/2023 Quyết định 25/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/08/2023 Quyết định 24/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2023 Quyết định 22/2023/QĐ-UBND Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
15/08/2023 Quyết định 23/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/08/2023 Quyết định 21/2023/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
21/06/2023 Quyết định 18/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh LàoCai
20/06/2023 Quyết định 17/2023/QĐ-UBND Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/05/2023 Quyết định 16/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/05/2023 Quyết định 14/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai
16/05/2023 Quyết định 15/2023/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
08/05/2023 Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
28/04/2023 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Lào Cai quản lý
19/04/2023 Quyết định 10/2023/QĐ-UBND Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/04/2023 Quyết định 09/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
24/03/2023 Quyết định 08/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
22/03/2023 Quyết định 07/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
09/03/2023 Quyết định 06/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/02/2023 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
31/01/2023 Quyết định 04/2023/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về hỗ trợ đất ở và định mức đất sản xuất để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/01/2023 Quyết định 03/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
05/01/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
03/01/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 – 2026
31/12/2022 Quyết định 51/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
31/12/2022 Quyết định 52/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai
31/12/2022 Quyết định 53/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
31/12/2022 Quyết định 54/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2022 Quyết định 55/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
31/12/2022 Quyết định 56/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/12/2022 Quyết định 50/2023/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2022 Quyết định 49/2023/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/12/2022 Quyết định 48/2023/QĐ-UBND Bổ sung điểm e vào khoản 3 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
08/12/2022 Quyết định 47/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
01/11/2022 Quyết định 44/2023/QĐ-UBND Thay thế Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
23/06/2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
17/06/2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/06/2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
09/06/2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lào Cai
09/06/2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
03/06/2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
31/05/2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/05/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước; Đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/04/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”
14/04/2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
08/04/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/03/2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ- UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/03/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/03/2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/03/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
21/03/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
15/03/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/03/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn ...
08/03/2022 Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng chống thiên tai, giao thông, điện lực, công trình hạ tầng kỹ thuật khác và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/02/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND Sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
10/02/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/01/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
13/01/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/01/2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
07/01/2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/01/2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định xác định chi phí và quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 61/2021/ QĐ-UBND Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND Bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung trong Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2021 Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND Ban hành Quyết định Quy định một số nội dung về quản lý, bảo trì, vận hành khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
21/12/2021 Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND Quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2021 Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
08/12/2021 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2021 Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/11/2021 Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/11/2021 Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai
29/10/2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định phân cấp quản lý, phê duyệt công bố công khai quy trình vận hành, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/10/2021 Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
14/10/2021 Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND Phân cấp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/2021 Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
27/09/2021 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/08/2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai
12/08/2021 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/08/2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai
10/08/2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND Ban hành Quyết định kèm theo Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
03/08/2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026
22/07/2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/07/2021 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND Quyết định về Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2021 Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/07/2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 2025
01/07/2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
28/06/2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai
28/06/2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
28/06/2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025
28/06/2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND V/v sửa đổi một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai
14/06/2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND Sửa đổi giá tính thuế tinh quặng đồng có hàm lượng Cu ≥20% (mã nhóm tài nguyên I1003) tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/05/2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND Quy định bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/05/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
17/05/2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/05/2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/05/2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/05/2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử tỉnh Lào Cai
20/04/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
19/04/2021 Quyết định 21/2021/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai
09/04/2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai
01/04/2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
30/03/2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai
29/03/2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai
26/03/2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND V/v sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai
19/03/2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/02/2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực y tế
23/02/2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai
23/02/2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
04/02/2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
03/02/2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai
03/02/2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu
02/02/2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 2, Điều 3, bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
25/01/2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
25/01/2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
22/01/2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
13/01/2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 150/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
11/01/2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
07/01/2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí. chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai
07/01/2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
31/12/2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 20147 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2020 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải - Xây dựng
31/12/2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 08 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực An ninh
31/12/2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
31/12/2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về định giá nhà nước đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
29/12/2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/12/2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
22/12/2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 và Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
09/12/2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
19/10/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
13/10/2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/09/2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù bảo đảmcho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luậtcủa người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/08/2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
04/08/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/07/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ 23 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
20/07/2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
14/07/2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, thuộc các tuyến đường, phố, ngõ và các loại đất nông nghiệp được bổ sung tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai
19/06/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Hội đồng nhân dân và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/06/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
12/06/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
05/06/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh
29/05/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
29/05/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh lào Cai
15/04/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin trong giải quyết tố cáo, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
15/04/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp tỉnh Lào Cai
15/04/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai
31/03/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lào Cai
26/03/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND Ban hành quy định về định mức, hình thức sử dụng và giá mua xe ô tô cho các cơ quan đơn vị tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
20/03/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
20/03/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lào cai
20/03/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai - TTr-47-SNN
28/02/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung 1 số điều của Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào cai ban hành kèm theo quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 và quy trình tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai
21/01/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/01/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 17 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Tài chính
20/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
17/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống “suy thoái”, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 08 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực An ninh
31/12/2019 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải - Xây dựng
31/12/2019 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 20147 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại Chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2019 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2019 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/11/2019 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/11/2019 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý giảng viên kiêm nhiệm tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
30/10/2019 Quyết định số 50/2019/QĐ ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai
29/10/2019 Quyết định số 49/2019/QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
14/10/2019 Quyết định số 48/2019/QĐ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/10/2019 Quyết định số 46/2019/QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
07/10/2019 Quyết định số 45/2019/QĐ bãi bỏ 05 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
03/10/2019 Quyết định số 44/2019/QĐ bãi bỏ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 21/9/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND sửa dổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển thuộc UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Lào Cai Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20/09/2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND tỉnh Lào Cai
19/09/2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số Điều của Quyết định số 472/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai
12/09/2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/09/2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015 - 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
26/08/2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/08/2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 15 văn bản bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19/08/2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Thanh tra
19/08/2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
19/08/2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Công thương
07/08/2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 15 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
02/08/2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 21 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nội vụ
31/07/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 140/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai
24/07/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất vào một số Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 224/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý hoạt động phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai
05/07/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 05 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
26/06/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 148/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai
26/06/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
25/06/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 31/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống dấu hiệu cột mốc Quốc giới
19/06/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
11/06/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
05/06/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Tư pháp
30/05/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/05/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai - QPPL
17/04/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và thời hạn gửi báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/03/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
29/03/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai
29/03/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/03/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, Điều 9 của Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai
18/03/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
27/02/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
27/02/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
19/02/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai
19/02/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3, Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/02/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
11/02/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung của Quy định đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện ban hành kèm theo Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định sô 50/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính tọa độ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/12/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/12/2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
21/12/2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/12/2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo giấy phép qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/12/2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/11/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
29/11/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/11/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
29/11/2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/11/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, khoản 4, điều 3 của quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
22/11/2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/11/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
09/11/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ban hành Quy xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
24/10/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 03 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
24/10/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
23/10/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020
22/10/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai
12/10/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 10 Điều 2 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
12/10/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND bổ sung Khoản 11a vào Điều 2 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 113/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
12/10/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lào Cai
11/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lào Cai
11/09/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai
07/09/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
31/08/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/08/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 305/2002/QĐ-UB ngày 26/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp trách nhiệm kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/08/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 647/2003/QĐ-UBND ngày 24/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
03/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
06/07/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai
02/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
26/06/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/06/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/05/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/05/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/05/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
11/05/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai).
03/05/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/04/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/04/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
10/04/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế xuất bản, phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/03/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12/03/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai.
12/02/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/02/2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Lào Cai.
30/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản.
29/12/2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.
29/12/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
29/12/2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, Quyết định số 110/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Lào Cai về bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh.
29/12/2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, đầu tư, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
29/12/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh.
29/12/2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/12/2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai
25/12/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ điểm đ khoản 11 Điều 2 Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
25/12/2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
25/12/2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
22/12/2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
15/12/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
15/12/2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 bản Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh.
14/12/2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
04/12/2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào
28/11/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND Quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng; một số nội dung và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/11/2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai
28/11/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về phân cấp định giá thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/09/2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016
20/09/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học đối với các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
15/09/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai
14/09/2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành quy định công nhận các danh hiệu Nếp sống văn hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai
14/09/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Lào Cai
22/08/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hoạt động Công báo tỉnh Lào Cai
18/08/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/08/2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/08/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ban hành quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/08/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
04/08/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Xây dựng tỉnh Lào Cai
03/07/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành có liên quan đến cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
28/06/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 và Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày
30/05/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
30/05/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/04/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
27/04/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý một số hoạt động đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/04/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/03/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ cho giáo viên quản lý học sinh và cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
10/03/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/03/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/03/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/03/2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước; quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước, kinh phí cấp bù thủy lợi phí từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/01/2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/01/2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
18/01/2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/01/2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
18/01/2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/01/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2016 Quyết định số 151/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và khai thác sử dụng Hệ thống dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
30/12/2016 Quyết định số 150/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai
28/12/2016 Quyết định số 148/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/12/2016 Quyết đinh số 111/2016/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 147/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 146/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 145/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 144/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020
20/12/2016 Quyết định số 142/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 141/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 140/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công công trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 139/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 138/2016/QĐ-UBND về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 137/2016/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia quần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 136/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 135/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
20/12/2016 Quyết định số 149/2016/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh
20/12/2016 Quyết định số 133/2016/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020
20/12/2016 Quyết định số 132/2016/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 131/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh huyện Sa pa, tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số130/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 129/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 128/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 127/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 126/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 125/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 124/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 122/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 121/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 119/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 118/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 117/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 116/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 115/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 114/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 113/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 110/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 152/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 109/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lào Cai
19/12/2016 Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2016 Quyết định số 107/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
15/12/2016 Quyết định số 105/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, anh ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/12/2016 Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai
30/11/2016 Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai
30/11/2016 Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố
17/11/2016 Quyết định số 101/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.
11/11/2016 Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
08/11/2016 Quyết định số 99/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
20/09/2016 Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/09/2016 Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
12/09/2016 Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/09/2016 Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/09/2016 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quy định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai
07/09/2016 Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
07/09/2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/09/2016 Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/09/2016 Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ban hành quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp dối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
06/09/2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
06/09/2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
06/09/2016 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với Bác sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên làm việc trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/09/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/08/2016 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020
30/08/2016 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/08/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2016 - 2021
26/08/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố Lào Cai
26/08/2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
26/08/2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
26/08/2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sởcai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý
26/08/2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung, mức chi phí đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
26/08/2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai
26/08/2016 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND về quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/08/2016 Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND Quy định về chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2016 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND Quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2016-2017
24/08/2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
24/08/2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ cho giáo viên quản lý học sinh và cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
24/08/2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
23/08/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/08/2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ban hanh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
19/08/2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND Quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
19/08/2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai v/v thu Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thu Lệ phí Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND an hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
19/08/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND Quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND Quy định định mức kinh phí khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/08/2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020
15/08/2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính các cấp thuộc tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND về một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luậttrên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/08/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
29/07/2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/07/2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
15/07/2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
12/07/2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/07/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
30/06/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Lào Cai
23/06/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
15/06/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/06/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lào Cai
06/06/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đối với học sinh tỉnh Lào Cai
03/06/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí khác trong hoạt động chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/05/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
26/05/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
23/05/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 7, Điều 8 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh
18/05/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
16/05/2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc thu phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/05/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/04/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Lào Cai
21/04/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hàn Quy định về việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ cho các đền đã được xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/04/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai
15/04/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
31/03/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai
21/03/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về phong trào Thi đua Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
17/03/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
16/03/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
16/03/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/03/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
08/03/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ an toàn đập hồ chứa nước và khai thác tổng hợp tài nguyên, môi trường các vùng lòng hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/02/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai
04/02/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoach hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
01/02/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/02/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định só 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai
29/01/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/01/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
15/01/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai
15/01/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lào Cai
15/01/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên điạ bàn tỉnh Lào Cai
13/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Lào Cai
13/01/2016 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2381/2003/QĐ.CT ngày 26/9/2003 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hoạt động giao thông cơ giới đường bộ trên phạm vi nội thị - Thị xã Lào Cai
31/12/2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2015 Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện quy định mức thu, quản lý và sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2015 Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2015 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015-2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
21/12/2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai
18/12/2015 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
18/12/2015 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ- UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai)
11/12/2015 Nghị quyết định số 37/2015/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015 – 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021
10/12/2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng và bảo trì Mạng thông tin tỉnh Lào Cai
09/12/2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
08/12/2015 Quyết định số 54/2015QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Lào Cai
02/12/2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/11/2015 Quyết định số 03/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/10/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ lục và hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lào Cai
30/10/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai
21/10/2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
15/10/2015 Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/10/2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai
09/10/2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/10/2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2011-2016
02/10/2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai'
30/09/2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/09/2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015 – 2020
21/09/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND Về việc quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/09/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/09/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
01/09/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, đính chính Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/08/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung và đính chính Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/08/2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
06/08/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/08/2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao
31/07/2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
23/07/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND huyện Văn Bàn với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn
16/07/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước; quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước, kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí từ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/07/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/06/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/06/2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/06/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND Bổ sung nội dung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh quy định về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
19/06/2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
09/06/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
04/06/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/05/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/05/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND Về chế độ hỗ trợ trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
14/05/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
14/05/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
25/04/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng,vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
24/04/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/04/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/04/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND Quy định các nội dung đầu tư hỗ trợ Chương trình 135 đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2015
10/04/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND Về một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/04/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/04/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai
30/03/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền DVMTR đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai.
05/03/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/02/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
25/02/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai
30/01/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2015
29/01/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai
29/01/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/01/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Lào Cai
08/01/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 12 của Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
08/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014 - 2015
08/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
31/12/2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý
31/12/2014 Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 93/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
28/12/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
27/12/2014 Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2014 Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2014 Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc HMông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2014 Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ban hành quy định việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của ngành thanh tra tỉnh Lào Cai
27/12/2014 Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Văn Bàn
25/12/2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
12/12/2014 Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2014 Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2014 Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/11/2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2014 Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
25/11/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2011-2016
21/11/2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai
14/11/2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/11/2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/11/2014 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/11/2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
21/10/2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về nội dung, một số mức chi và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi cho công tác tuyển sinh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Lào Cai
21/10/2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
20/10/2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai
06/10/2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/10/2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND Quy định về thu Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
02/10/2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thu Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
28/09/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; khai thác tận dụng lâm sản để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/09/2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/09/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/09/2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành định về mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ việc thực hiện phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/09/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu
17/09/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Phố Mới thành phố Lào Cai
17/09/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Pom Hán thành phố Lào Cai
17/09/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Kim Tân thành phố Lào Cai
17/09/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Cốc Lếu thành phố Lào Cai
16/09/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lào Cai
12/09/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/09/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Lào Cai
03/09/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/09/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/08/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2014-2015
18/08/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên dịa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh
15/08/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
12/08/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lào Cai
11/08/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014-2016
05/08/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/08/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chớ bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai
25/07/2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
16/07/2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2014
30/06/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 2 bản Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ngày 13/9/2002 của UBND tỉnh Lào Cai
30/06/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
20/06/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/06/2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/06/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai
28/05/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/05/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/05/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/05/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai
09/05/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 5 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh về phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
09/05/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 7 và Điều 8 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh về phong trào thi đua “thu, nộp ngân sách Nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
07/05/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
06/05/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai
25/04/2014 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của bản Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát về Quy chế làm việc của UBND huyện Bát Xát nhiệm kỳ 2011-2016
17/04/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai
10/04/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và Hội Nông dân thành phố Lào Cai
08/04/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/03/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
25/03/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015
18/03/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi nội dung Quy định tại khoản 4 Điều 39 bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai
25/01/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/01/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai
16/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
10/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
30/12/2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
30/12/2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn tài chính Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
27/12/2013 Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2013 Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý biên chế công chức, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện
25/12/2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về công tác Thanh niên trên đại bàn tỉnh Lào Cai
23/12/2013 Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ phát lại các Chương trình phát thanh, truyền hình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014-2015
20/12/2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020
20/12/2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính các cấp thuộc tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND Quy định một số mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học đến năm 2015
20/12/2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
20/12/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật
20/12/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở tại các trường phổ thông DTNT huyện; hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú và tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014
16/12/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Truyền thanh – Truyền hình Mường Khương
12/12/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai
06/12/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/11/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/10/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
23/10/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai
15/10/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND V/v bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
11/10/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Lào Cai
13/09/2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND V/v bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
11/09/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai
04/09/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/09/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/08/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
20/08/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
20/08/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại các xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương – tỉnh Lào Cai
20/08/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/08/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
13/08/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện công lập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/08/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chi cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2013-2014
30/07/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/07/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/07/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/07/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013
19/07/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai
08/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2011-2016
03/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai ban hành Quy định quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Lào Cai
01/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Mường Khương
19/06/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
19/06/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
14/06/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/06/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế cử cán bộ luân phiên từ đơn vị y tế tuyến trên về hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới của tỉnh Lào Cai
10/06/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Bảng quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
29/05/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
23/05/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
21/05/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/05/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/05/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a khoản 2 Điều 3 bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh
09/05/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy chế cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
03/05/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung 1 số điều của bản quy định về chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
23/04/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/04/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v sửa đổi bổ sung Điểm a, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/03/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/02/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/02/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/02/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
18/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
16/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 577/2004/QĐ-UBND ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định công nhận “Gia đình hiếu học” trong phong trào “Toàn xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
07/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
03/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND thành phố Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
31/12/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn
28/12/2012 Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai thác và mức hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biển, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 4, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 13 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 401/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lào Cai ban hành theo Quyết định số 398/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thành phố ban hành theo Quyết định số 394/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý giảng viên kiêm chức tỉnh Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
25/12/2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai
20/12/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
10/12/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai
10/12/2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/12/2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng Thương mại điện tử tỉnh Lào Cai
30/11/2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/11/2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
16/11/2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc lập dự toán, quản ly, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/11/2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thự hiện chính sách hỗ trợ lao động tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
13/11/2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác sử dụng bãi đỗ xe, ga ra xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/11/2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/11/2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
06/11/2012 Quyết định số 3175/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Bộ đơn giá thay thế áp dụng trong bồi thường GPMB, tái định cư dự án Phát triển đô thị loại vừa, tiểu dự án thành phố Lào Cai sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
29/10/2012 Quyết định số 3075/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển bộ, cước vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/10/2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/10/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23/10/2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về: Định mức khoán chi phí dịch vụ công ích đô thị; Quản lý kinh phí đảm bảo dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/10/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND thành phố về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra; Quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và Các văn bản chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư; công tác Thanh tra – Kiểm tra trên địa bàn thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc UBND thành phố
10/10/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Dân tộc thành phố Lào Cai
05/10/2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/09/2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng hồ chứa thủy điện Bắc Hà
27/08/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học – nghệ thuật
21/08/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn thành phố Lào Cai
17/08/2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
16/08/2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/08/2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai
16/08/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012 - 2015
09/08/2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu quản lý qua ngân sách Nhà nước của ngân sách địa phương – Tỉnh Lào Cai
07/08/2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); quy định mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/08/2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giá các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/07/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế xuất bản, phát hành tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/07/2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/07/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của UBND tỉnh phê chuẩn mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/06/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị mới và Dự án Phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/06/2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/06/2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/06/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
20/06/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp về phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/06/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/06/2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
30/05/2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBNDS của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008
30/05/2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/05/2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lào Cai
25/05/2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009
25/05/2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/05/2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, mục tiêu, dự án và 07 Chương trình, 27 Đề án trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai
10/05/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp tỉnh Lào Cai
23/04/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/04/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/04/2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/03/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23/03/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015; phí dự thi Nghề phổ thông
21/03/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viện chức và lao động hợp đồng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
20/03/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
06/03/2012 Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/02/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND huyện Si Ma Cai
07/02/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/02/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/02/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/02/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
30/12/2011 Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/12/2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về đầu tư xây dựng công trình đường Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
30/12/2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012
30/12/2011 Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành “Quy định về thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
30/12/2011 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành “Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
30/12/2011 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định về phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai
29/12/2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định Chính sách dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
27/12/2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu học, THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh THPT ở các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
16/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn bổ sung các nhiệm vụ thuộc chương trình bố trí dân cư cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/12/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn bổ sung nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn về công tác thanh niên
12/12/2011 Quyếtđịnh số 48/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh đổi tên và ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai
01/12/2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai
30/11/2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
23/11/2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”
21/11/2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”
21/11/2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Lào Cai
16/11/2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/10/2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/10/2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
20/10/2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
20/10/2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
20/10/2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015
20/10/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
20/10/2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai
20/10/2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai
19/10/2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế Cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/10/2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
14/10/2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
14/10/2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/10/2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2011 – 2015)
10/10/2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
10/10/2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
07/10/2011 Quyết định số 2666/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể trên địa bàn huyện Bát Xát
19/09/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Văn Bàn
19/09/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Văn Bàn
19/09/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn
31/08/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
24/08/2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/08/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
11/08/2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động Công báo tỉnh Lào Cai
03/08/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc triển khai các họat động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/08/2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/07/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý và bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn
12/07/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
17/06/2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
15/06/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
14/06/2011 Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh V/v công bố danh mục văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/10/1991 đến ngày 15/11/2010 hết hiệu lực thi hành
14/06/2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/06/2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
13/06/2011 Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh V/v bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/10/1991 đến ngày 15/11/2010
17/05/2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai
12/05/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Văn Bàn
27/04/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
22/04/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/03/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/03/2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/03/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/03/2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
08/03/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/02/2011 Quyết định số 429/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Yên đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 428/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Si Ma Cai đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 423/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Bàn đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 422/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 430/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bát Xát đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 431/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Thắng đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 432/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Khương đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 433/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Pa đến năm 2020
22/02/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/02/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai
17/02/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa
16/02/2011 Quyết định số 315/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2011
28/01/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/01/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008
26/01/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
20/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai
14/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
10/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
29/12/2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011
27/12/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bát Xát
23/12/2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/12/2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung đầu tư các Dự án khu đô thị mới, Dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/12/2010 Quyết định số 89/2006/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương maị và Du lịch tỉnh Lào Cai
16/12/2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2010 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Quyết định số 87/2006/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010
06/12/2010 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực của Quyết định số 258/2001/ QĐ- UB ngày 13/8/2001 về việc huy động lao động công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2010 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
01/12/2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/11/2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế xuất bản, phát hành Bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/11/2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai
19/11/2010 Quyết định số 3325/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai
03/11/2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Quản lý nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/10/2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008
20/10/2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
18/10/2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
05/10/2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và khai thác sử dụng Mạng thông tin tỉnh Lào Cai
05/10/2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
22/09/2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
21/09/2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/08/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 6 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/08/2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/08/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống giao ban điện tử tỉnh Lào Cai
13/08/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lào Cai
10/08/2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
09/08/2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/08/2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
06/08/2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
05/08/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của bản Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
28/07/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành định mức chi đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/07/2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy và học nghề đáp ứng nguồn nhấn lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/06/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)
25/06/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/06/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
21/06/2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào cai
16/06/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai
11/06/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc xếp hạng đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai và quy định mức phụ cấp chức vụ Lãnh đạo ngành Kiểm lâm
11/06/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 32 của Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/06/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
20/05/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/05/2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
20/05/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/04/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/04/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
17/04/2010 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ năm 1991 đến ngày 30 tháng 6 năm 2009
13/04/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/04/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng – vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/03/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công Thương huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
17/03/2010 Văn bản số 532/UBND-TNMT của UBND tỉnh về việc Đính chính Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế; QĐ số 46/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/03/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai
08/02/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
02/02/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Trường Chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/01/2010 Quyết định số 98/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2010
15/01/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010
31/12/2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai
29/12/2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
25/12/2009 Quyết định số 4378/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2009 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất từ UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
15/12/2009 Quyết định số 4266/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường – đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2015
08/12/2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Lào Cai
04/12/2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại tỉnh Lào Cai
26/11/2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại các xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương - tỉnh Lào Cai
11/11/2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 11/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008-2010 Quy định về mức hỗ trợ, phân cấp quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg
06/11/2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/11/2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai:
28/10/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Bảo Thắng
28/10/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
28/10/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Quy chế tạm thời quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
23/10/2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trong Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành tỉnh Lào Cai
20/10/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
19/10/2009 Quyết định số 3283/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hoạt động của Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
05/10/2009 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể về hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/10/2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
21/09/2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách Ban Đại diện Hội người cao tuổi ở tỉnh Lào Cai
15/09/2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/09/2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối vứi hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên sông, suối
11/09/2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2009 - 2010
04/09/2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định mức chi thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
24/08/2009 Quyết định số 2617/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lào Cai đến năm 2020
21/08/2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/08/2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
18/08/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành bản quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và xây dựng công trình trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Bát Xát
29/07/2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/07/2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc ngầm hoá hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/07/2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010
21/07/2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2015.
21/07/2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.
21/07/2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
17/07/2009 Quyết định số 668/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Lào Cai
14/07/2009 Quyết định số 653/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế về việc thực hiện quy hoạch, di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và quản lý các cụm Tiểu thủ công nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố Lào Cai.
30/06/2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.
30/06/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.
30/06/2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.
18/06/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bảo Thắng giai đoạn 2009 - 2011.
16/06/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Mường Khương về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Mường Khương khoá 16, nhiệm kỳ 2004 - 2011
06/06/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2004- 2011.
28/05/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/05/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/05/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
20/05/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định hoạt động sáng kiến của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
15/05/2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về lập dự toán và quyết toán ngân sách địa phương - tỉnh Lào Cai.
07/05/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các thành viên Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai.
20/04/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng huyện Bảo Thắng.
13/04/2009 Quyết định số 260/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế về việc di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Lào Cai.
13/04/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/04/2009 Quyết định số 232/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn thành phố Lào Cai.
26/03/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
26/03/2009 Quyết định số 694/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 30/9/2008 của Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
20/02/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai
23/01/2009 Quyết định số 209/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt phạm vi khu vực cụ thể các cửa khẩu phụ trên biên giới tỉnh Lào Cai
23/01/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước nhà nước tỉnh Lào Cai.
20/01/2009 Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về soạn thảo, trình ký, phát hành văn bản của UBND thành phố Lào Cai.
20/01/2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, văn bản và quản lý, lưu trữ văn bản của UBND thành phố Lào Cai.
12/01/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.
09/01/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai
30/12/2008 Quyết định số 4188/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ Quyết định số 126/3003/QĐ - UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh Lào Cai quy định tạm thời về quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công đường giao thông liên thôn
30/12/2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
30/12/2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
30/12/2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2009
10/12/2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2008 Quyết định số 859/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế hoạt động và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Lào Cai
02/12/2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
25/11/2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/11/2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/11/2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về thực hiện kiến cố hoá kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/11/2008 Quyết định số 3424/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản QPPL do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 30/6/2008 thuộc lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, biên giới hết hiệu lực thi hành.
06/11/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/11/2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
29/10/2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
29/10/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/10/2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.
28/10/2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/10/2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
17/10/2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
15/10/2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định thời quản lý, sử dụng sổ theo dõi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/10/2008 Quyết định số 617/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định công nhận các danh hiệu nếp sống văn hoá trên địa bàn TP Lào Cai
10/10/2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
10/10/2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
10/10/2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
08/10/2008 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc đính chính Quyết định số 62/2006/QĐ – UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh
07/10/2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/09/2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp
17/09/2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/09/2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/09/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thu thuỷ lợi phí và phí sử dụng nước (tiền nước) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/09/2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/09/2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí Chứng minh thư nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12/09/2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của “Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/ QĐ – UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.
11/09/2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/09/2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.
20/08/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
18/08/2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và ngăn chặn nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.
13/08/2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/08/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bắc Hà.
05/08/2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Bảo Thắng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
31/07/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai
31/07/2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai
23/07/2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.
18/07/2008 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống vi phạm pháp luật đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông , truyền dẫn, phát sóng và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/07/2008 Quyết định số 1927/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi khoản 2 Điều 16 của Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/07/2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/07/2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
30/06/2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.
26/06/2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể hoá về quản lý, xây dựng, khai thác và bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2007/QĐ-UIBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 1758/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực thi hành Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành phí an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
24/06/2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Gọi tắt là chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/06/2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Quy định về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.
17/06/2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/06/2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/06/2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/06/2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/10/1991 đến ngày 31/3/2008 thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp hết hiệu lực thi hành.
02/06/2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh lào Cai.
30/05/2008 Quyết định số 197/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Si Ma Cai khoá XII nhiệm kỳ 2004-2009.
29/05/2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 31/12/2007 về công tác quy hoạch hết hiệu lực thi hành.
13/05/2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/05/2008 Quyết định số 223/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối họp quản lý hoạt động tại các khu tiểu thủ công nghiệp thuộc thành phố Lào Cai.
28/04/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008-2010.
21/04/2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
31/03/2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về mức hỗ trợ, phân cấp quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/ QĐ – TTg giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
20/03/2008 Quyết định số 620/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.
19/03/2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định Chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008 - 2010
26/02/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiệm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/02/2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai.
01/02/2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 24/2007/ QĐ – UBND ngày 06/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.
25/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số nội dung và biện pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Văn Bàn
25/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về việc tổ chức các hoạt động đón tết Mậu Tý năm 2008
23/01/2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
21/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc thực hiện cấm pháo, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 trên địa bàn huyện Bát Xát.
15/01/2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về định mức chi cho công tác quản lý và hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch nhà nước giai đoạn (2008 – 2010), thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi về thi đua ái quốc (11/6/1948) và Đại hội thi đua tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2010.
04/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành Quy chế về việc gửi nhận, quản lý, khai thác sử dụng văn bản qua hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên mạng tin học của UBND huyện Bát Xát
04/01/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/01/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi, học sinh dân tộc nội trú; cấp dưỡng, giáo viên quản lý các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
31/12/2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân hạng đất, phân vùng đất và phân loại đường phố, vị trí đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế quản lý các hoạt động trong phạm vi Vườn quốc gia Hoàng Liên
17/12/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Hà.
11/12/2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định danh mục hàng hoá, dịch vụ phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết
11/12/2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/12/2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/11/2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc Ban hành Quy chế quản lý việc cung cấp, xử lý và cập nhật thông tin lên chuyên trang điện tử (Website) huyện Bắc Hà.
16/11/2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.
15/11/2007 Quyết định số 503/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc Ban hành chương trình hành động của UBND huyện Si Ma Cai về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
01/11/2007 Văn bản số 350/VPUBND-VX của VPUBND tỉnh về việc đính chính văn bản
26/10/2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
22/10/2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ – CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
19/10/2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành “Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
10/10/2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
09/10/2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
19/09/2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.
14/09/2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/09/2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lào Cai.
07/09/2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/08/2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Qui chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/08/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
16/08/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
15/08/2007 Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định Chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp xép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
09/08/2007 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
09/08/2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy đinh chính sách khuyến khích phát triển tiểu - thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách cho vay vốn hồ trợ hộ nghèo chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí qua đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí chợ quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 14/2006/ QĐ – UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.
03/08/2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/08/2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 500/2004/ QĐ – UB ngày 08/9/2004 của UBND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nươc dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
31/07/2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Lào Cai
24/07/2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc chuyển việc thu phí sang bán vé dịch vụ tham quan tại điểm du lịch Cát Cát - huyện Sa Pa
23/07/2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
11/07/2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của hệ thống Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
10/07/2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/07/2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối vơí các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/07/2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu kinh tế trọng điểm thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai.
05/07/2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá và quy định về nộp tiền san tạo mặt bằng, tiền thuê đất tại các khu kinh tế trọng điểm thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai.
04/07/2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về phong trào thi đua thực hiện công tác Thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/07/2007 Chỉ thị số 09/2007/CT - UBND của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ “ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký” trên địa bàn huyện.
29/06/2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung phân loại đường phố; điều chỉnh, bổ sung giá đất đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông, lâm nghiệp, đất ở và khu vực đất nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/06/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT - UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Bảo Thắng năm 2008.
14/06/2007 Quyết định số 370/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.
14/06/2007 Quyết định số 369/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã (phường)
06/06/2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phan Xi Păng tỉnh Lào Cai.
05/06/2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/05/2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/05/2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
22/05/2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Sa Pa về việc Ban hành quy định tổ chức thực hiện công tác đầu tư – xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sa Pa.
09/05/2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua thực hiện Chương trình Cải cách Hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007- 2010).
09/05/2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua kiên cố hoá các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
07/05/2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007 – 2010).
07/05/2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
07/05/2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Phát triển sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
07/05/2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Thực hiện công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Thu, nộp ngân sách nhà nước giai đoạn (2007 – 2010) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/04/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT- UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
28/03/2007 Quyết định số 12/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý Công giao tiếp điện tử Lào Cai
21/03/2007 Quyết định số 11/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án Phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
19/03/2007 Quyết định số 10/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai.
16/03/2007 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ tài liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai.
16/03/2007 Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai.
07/02/2007 Quyết định số 07/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá và thông tin phản hồi trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/02/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT - UBND của UBND huyện Bát Xát về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
12/01/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc công bố văn bản do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ quy định một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12/01/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai
05/01/2007 Quyết định số 04/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/01/2007 Quyết định số 03/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí đấu thầu, phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/01/2007 Quyết định số 02/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/01/2007 Quyết định số 01/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 342/ 2005/ QĐ - UBND ngày 11/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai V/v ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của các nhà đầu tư xin đăng ký đầu tư kinh doanh vào Khu thương mại Kim Thành, các các cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải theo cơ chế “ một cửa”
02/01/2007 Chỉ thị số 01/2007/ CT - UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.
29/12/2006 Quyết định số 94/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2006 Quyết định số 95/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí An ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2006 Quyết định số 93/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá công trình, Lập bản đồ hiện trạng mạng lưới giao thông tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 91/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
30/06/2023 Quyết định 1593/QĐ-UBND Ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
19/01/2023 Quyết định 184/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2022
12/01/2023 Quyết định 78/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Lào Cai
12/01/2023 Quyết định 85/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Lào Cai
31/12/2022 Quyết định 3883/QĐ-UBND Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
21/03/2022 Quyết định 612/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Lào Cai
21/03/2022 Quyết định số 613/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Lào Cai
27/01/2022 Quyết định 236/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2021
14/10/2021 Quyết định số 3682/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/08/2021 Quyết định số 2995/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/04/2021 Quyết định số 4982/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá vé vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với các tuyến được hỗ trợ chi phí theo quy định tại Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh, về chính sánh hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/04/2021 Quyết định số 1083/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/12/2020 Quyết định số 4641/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai
17/12/2020 Quyết định số 4627/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Lào Cai
22/01/2020 Quyết định số 229/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2019
22/01/2020 Quyết định số 153/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai
17/01/2020 Quyết định số 168/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Lào Cai
31/10/2019 Quyết định số 3595/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/06/2019 Quyết định số 1796/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản hành chính
14/03/2019 Quyết định số 602/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai
07/03/2019 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai
28/02/2019 Quyết định số 467/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kỳ 2014 - 2018
30/01/2019 Quyết định số 321/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2018
08/02/2018 Quyết định số 506/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thưởng thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/01/2018 Quyết định số 316/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2017.
08/03/2017 Quyết định số 735/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2017 Quyết định số 652/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/01/2017 Quyết định số 154/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2016
23/06/2016 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lào Cai
10/05/2016 Quyết định số 1356/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 tỉnh Lào Cai.
28/04/2016 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/04/2016 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
14/04/2016 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính có tính chất đặc thù áp dụng tại UBND các huyện, thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 951/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND các huyện, thành phố Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
30/03/2016 Quyết định số 858/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/02/2016 Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
05/01/2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
22/01/2014 Quyết định số 231/QĐ-UBND V/v ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2014
11/10/2013 Công văn số 3934/UBND-TM của UBND tỉnh về việc điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2013
11/06/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/06/2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số và tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn số đề trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/03/2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2015
05/03/2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
06/02/2012 Quyết định số 376/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành
06/02/2012 Quyết định số 374/QĐ-UBND của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012
21/01/2012 Quyết định số 178/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2013