Các số công báo
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
06/12/2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND Quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
06/12/2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019
06/12/2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi đối với huấn luyện viên vận động viênthể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND Quy định nhiệm vụ chi, nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện một số quy định về phụ cấp và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
06/12/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ban hành Quy địnhvề chính sách hỗ trợ đối với cán bộ,công chức, viên chứcbiệt phái,luân chuyểntrên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác
06/12/2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phương tiện nghe, xem thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND bổ sung Khoản 6, Khoản 7 vào Điều 1 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
10/07/2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐNDQuy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2019 - 2020
10/07/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
10/07/2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 03/2000/NQ-HĐND ngày 24/07/2000 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quy chế quản lý và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2025
10/07/2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND Điểm a, Điểm b, Khoản 3, Điều 2 của Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
10/07/2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Lào Cai, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lào Cai và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND sửa đổi một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
12/12/2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện
12/12/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND quy định mức chi cho tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh
12/12/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ban hành quy định định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ban hành quy định một số mức chi thực hiện cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
21/06/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019, 2020.
21/06/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 02/7/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trọng việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2018-2019.
21/06/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.
21/06/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND Quy định thời gian gửi một số báo cáo tài chính ngân sách; thời gian giao dự toán ngân sách hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/12/2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt tận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ban hành quy định về Cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 
08/12/2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020
08/12/2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
21/07/2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017 huyện Bát Xát
17/07/2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020
17/07/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương V của Quy định điều chỉnh chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
17/07/2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND Quy định một số mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
17/07/2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư, dự toán ngân sách địa phương năm 2017 – tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
17/07/2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
17/07/2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2017-2018
17/07/2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ_HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá, phí tham quan đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai
17/07/2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Hoàng A Tưởng, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định điều chỉnh chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo Luật Phí và lệ phí
15/12/2016 Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/12/2016 Nghị quyết số 94/2016/NQ-HĐND về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 93/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Nghị quyết số 91/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, pường, thị trấn
15/12/2016 Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020
15/12/2016 Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2017
29/07/2016 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để hợp đồng thuê bảo vệ và cấp dưỡng tại các trường và điểm trường lẻ thuộc hai xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2016 -2021
29/07/2016 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng 6 thôn kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2017
29/07/2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND Quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ban hành quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, tỷ lệ nộp ngân sách đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh
18/07/2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp
18/07/2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại cáccuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
18/07/2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ban hành quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016- 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện
18/07/2016 Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý
18/07/2016 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND về mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
18/07/2016 Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND về nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND về định mức chi khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý
18/07/2016 Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/07/2016 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2016-2017
18/07/2016 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
18/07/2016 Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
18/07/2016 Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
23/12/2015 Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND về việc thí điểm cho phép sử dụng một phần hè đường các tuyến đường An Dương Vương, Thủy Hoa vào mục đích kinh doanh
23/12/2015 Nghị quyết số 78/2015/NQ-HĐND thực hiện thí điểm cải tạo cây xanh tuyến đường Hoàng Liên, đoạn từ nút giao Phan Chu Trinh đến nút giao Trung Đô
11/12/2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố
11/12/2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND về chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương
11/12/2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
11/12/2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016
30/07/2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 do HĐND thành phố Lào Cai khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 ban hành.
09/07/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND Về việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai
09/07/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND Về bổ sung các dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/07/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020
09/07/2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Lào Cai
17/12/2014 Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
17/12/2014 Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở
17/12/2014 Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015
17/12/2014 Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý
17/12/2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND về danh mục dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
17/12/2014 Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015
17/12/2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2015
15/07/2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 26/12/2011 của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
15/07/2014 Nghị quyết số 47/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ kinh phí công tác quản lý cai nghiện ma túy cho nhà cai nghiện các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai
15/07/2014 Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách phường năm 2013
15/07/2014 Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
15/07/2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014;điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2014 thành phố Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
07/07/2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
07/07/2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014
07/07/2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015
07/07/2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện
07/07/2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2016
07/07/2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
07/07/2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
07/07/2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2015
20/12/2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ xây dựng điện chiếu sáng ngõ xóm trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2015
20/12/2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội văn nghệ xung kích và các Câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2016
20/12/2013 Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ chuyển đổi dienj tích trồng rau an toàn trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2016
20/12/2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2013, dự toán thu NSNN trên đại bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách đại phương năm 2014
20/12/2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2013, kế hoach phát triển KT-XH năm 2014 thành phố Lào Cai
13/12/2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/12/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2014-2015
13/12/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
13/12/2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014
13/12/2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiền ăn, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở tại trường phổ thông DTNT huyện; hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú và tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn
13/12/2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học đến năm 2015
13/12/2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện
13/12/2013 Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai
13/12/2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2020
13/12/2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
13/12/2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
13/12/2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật
13/12/2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
13/12/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014
22/07/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2012
22/07/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
22/07/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013
22/07/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Lào Cai
12/07/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà năm học 2013-2014
12/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
24/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn vùng cao xã Tả Phời thành phố Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hoá, giai đoạn 2013 - 2020
14/12/2012 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
14/12/2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
14/12/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý
14/12/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
14/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh V/v điều chỉnh, sửa đổi quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
14/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, mở rộng thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
01/10/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
12/07/2012 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
12/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012-2015
12/07/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường
12/07/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa
12/07/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); phê chuẩn mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc hỗ trợ kinh phí cho tổ dân phố xây dựng điểm văn hoá khu dân cư thuộc các phường trên địa bàn thành phố Lào Cai
26/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
26/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ xây dựng cầu nhỏ trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
26/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2011, dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012
26/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2011, kế hoạch phát triển KT – XH năm 2012 thành phố Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu học, THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh THPT các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
16/12/2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Si Ma Cai, xã Mản Thẩn, xã Nàn Sán; thành lập thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011- 2015
16/12/2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND tinh Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
16/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thương trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
16/12/2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2012
25/08/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2011
25/08/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua một số nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 và Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011
25/08/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua cơ chế thưởng và phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường năm 2011
25/08/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua điều chỉnh dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2011
12/08/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chế độ chính sách với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
12/08/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011 tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
12/08/2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
17/12/2010 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
17/12/2010 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2020
17/12/2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa
17/12/2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
17/12/2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
17/12/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2011 - 2015
17/12/2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011
16/12/2010 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
16/12/2010 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
06/12/2010 Nghị quyết số 38/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009
06/12/2010 Nghị quyết số 37/ NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009
06/12/2010 Nghị quyết số 36/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó trưởng ban và thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
06/12/2010 Nghị quyết số 35/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn thoả thuận của TT HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp trình kỳ hợp thứ 8
06/12/2010 Nghị quyết số 34/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007
06/12/2010 Nghị quyết số 33/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2007
06/12/2010 Nghị quyết số 32/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới về thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Nghị quyết số 31/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Nghị quyết số 30/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 29/ 2006/ NQ- HĐND của HĐND tỉnh Phê chuẩn định mức dự toán chi thường xuyên; phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm ( %) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010
06/12/2010 Nghị quyết số 28/2006/ NQ- HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2005
06/12/2010 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2006, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 39/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ địa biểu HĐND tỉnh Lào Cai, khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
26/10/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
30/07/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 về các giải pháp xã hội hóa công tác giáo dục – đào tạo trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010
30/07/2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các hiệp hội kinh tế trên địa bàn thành phố Lào Cai
30/07/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ kinh phí phát triển cây ăn quả ôn đới tại các thôn vùng cao, xã Tả Phời thành phố Lào Cai
30/07/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường bố trí được công chức chuyên trách làm công tác cai nghiện ma túy; quản lý nhà cai nghiện xã, phường và điều chỉnh bổ sung nội dung chi từ quỹ cai nghiện ma túy
15/07/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010 tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 17 và kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII
15/07/2010 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến 30/6/2009
15/07/2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc
15/07/2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố
14/07/2010 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII
14/07/2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII
14/07/2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên
14/07/2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy chế tham vấn nhân dân đối với việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
25/12/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2009, định hướng năm 2010 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn NQQH thành phố Lào Cai
25/12/2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
17/12/2009 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
17/12/2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
22/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và cơ chế hỗ trợ phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững 2 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2008-2010.
22/07/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc bổ sung thực hiện cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2011.
13/07/2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công số 1, số 2 thành phố Lào Cai thành trường công lập.
13/07/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn mục tiêu hỗ trợ Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010.
13/07/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2015.
13/07/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/07/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT - XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009.
13/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê duyệt việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KT - XH, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào Cai.
13/07/2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.
28/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND huyện giữa 2 kỳ họp thứ 10 và thứ 11 về Ngân sách
28/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn điều chỉnh thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 trình kỳ họp thứ 11
28/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ Ngân sách năm 2008, dự toán thu - chi ngân sách năm 2009 trình kỳ họp thứ 11.
28/12/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộ năm 2009.
27/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2008, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư phát triển năm 2009
27/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp.
26/12/2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về các giải pháp xã hội hoá công tác Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phát triển và nâng cao chất lượng thương mại, du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về một số giải pháp và cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Văn hoá - thông tin - thể thao giai đoạn 2009 - 2011
26/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 huyện Si Ma Cai.
26/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2009.
26/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp.
26/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Thông qua kết quả thoả thuận sửa đổi một số nội dung trong phương án đặt tên đường, phố trung tâm thị trấn Bắc Hà và vùng phụ cận
26/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách vă phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
26/12/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2008; nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2009
24/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
24/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp HĐND
24/12/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009.
19/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
19/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2009
18/12/2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2008; Dự toán thu NSNN, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009.
18/12/2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát t riển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
15/12/2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
15/12/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII
15/12/2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
15/12/2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/11/2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
11/09/2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIII
11/09/2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai
25/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn Đề án chống tảo hôn trong cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa, giai đoạn 2007-2010
25/07/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
23/07/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thông qua cơ chế hỗ trợ vốn phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn 02 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2008 - 2010.
23/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
23/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn danh mục vốn đầu tư từ nguồn NQQH năm 2008, cơ chế thưởng nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường giai đoạn 2008 - 2010.
18/07/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 thắng cuối năm 2008.
18/07/2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007.
18/07/2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Bảo Thắng.
18/07/2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008; Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư năm 2008.
17/07/2008 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2008 - 2009.
17/07/2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
17/07/2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XII.
17/07/2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
17/07/2008 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII. Nghị quyết số /2008/NQ-HĐNDngày 17/7/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai
17/07/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/07/2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
10/07/2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
31/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Bảo Yên năm 2008.
31/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2007; phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2008.
31/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dựng đất huyện Bảo Yên giai đoạn 2007- 2010.
31/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dựng đất thị trấn Phố Ràng giai đoạn 2007- 2010.
31/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND và UBND huyện giữa 2 kỳ họp thứ 8 và thứ 9 ngân sách.
31/12/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Bảo Yên
31/12/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn kết quả thu chi ngân sách huyện năm 2007, dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện và UBND huyện giữa hai kỳ họp thứ 9.
30/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu – chi ngân sách năm 2008
30/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2007, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị đến năm 2010
28/12/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Quy hoạch và giải pháp thực hiện xây dựng các khu Tiểu thủ công nghiệp tập trung, giai đoạn 2007 – 2010 của thành phố Lào Cai.
28/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố giữa 2 kỳ họp của HĐND thành phố
28/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn các giải pháp xã hội hoá công tác Y tế trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2008- 2010.
28/12/2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2007; nhiệm vụ, giải pháp năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Pa; thị trấn Sa Pa đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010.
28/12/2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp trình kỳ họp thứ 9.
28/12/2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện Đề án Cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay của cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
28/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Bát Xát
28/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010 thị trấn Bát Xát
28/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010 huyện Bát Xát.
28/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện
28/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2008 - 2010
28/12/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp
26/12/2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008.
26/12/2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu – chi ngân sách năm 2007
26/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
26/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2007 đến năm 2010 của thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn
26/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2007 đến năm 2010 của huyện Văn Bàn
26/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2008
26/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kế hoạch phát triển KT – XH năm 2008
20/12/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008
20/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 – 2010 thị trấn Bắc Hà.
20/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Thông qua chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Bổ sung kinh phí xây dựng trận địa súng phòng không 12,7 mm tại Bảo Nhai.
19/12/2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua các báo cáo kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2007 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Bảo Thắng.
19/12/2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
19/12/2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách địa phương và vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ tiền sử dụng đất năm 2007.
19/12/2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2007; Dự toán thu NSNN, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008.
19/12/2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
14/12/2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
14/12/2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đống góp với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008 – 2010.
14/12/2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008.
14/12/2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.
14/12/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2008.
26/10/2007 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả rả soát, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 – 2010 có xét đến 2015.
26/10/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Quy hoạch quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 – 2015, xét đến 2020.
26/10/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi; cấp dưỡng, giáo viên quản lý các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
26/10/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.
30/07/2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sa Pa năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Nông trường Phong Hải huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua báo cáo tình hình thực hiện ATGT 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện công tác ATGT 6 tháng cuối năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007của huyện Bảo Thắng.
30/07/2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua các báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2007 của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện Bảo Thắng.
30/07/2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2007 của HĐND huyện Bảo Thắng.
25/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách lần 1 năm 2007 (Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2007)
25/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006
25/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp.
20/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007 – 2010.
20/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn một số nội dung không thuộc thẩm quyền ban hành tại Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND ngày 25/12/2006 của HĐND thành phố.
20/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006 – 2010 của thành phố Lào Cai.
20/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá trên một số lĩnh vực giai đoạn 2007 – 2010 của thành phố Lào Cai.
20/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn giải pháp phát triển trồng rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chăn nuôi thành phố Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010
20/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.
20/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NQQH năm 2007.
18/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm 2007.
18/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Chuyển kết dư ngân sách năm 2006 sang thu ngân sách năm 2007
18/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006
18/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn thoả thuận của thường trực HĐND huyện với UBND huyện Văn Bàn giữa 2 kỳ họp
17/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2007 và giao kế hoạch hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2006 chuyển sang năm 2007.
17/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc thông qua phương án quy hoạch đặt tên đường phố Trung tâm thị trấn Bắc Hà và các vùng phụ cận.
17/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2006-2010 huyện Bắc Hà.
17/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
17/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006.
17/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
16/07/2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2007 - 2008
16/07/2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Lào Cai
16/07/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua một số Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua một số Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và Chính sách cho vay vốn hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.
16/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.
16/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006-2020
16/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
09/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
09/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006.
29/12/2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Bát Xát.
29/12/2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện
29/12/2006 Nghị quyết số 09/2006/ NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và công tác cải cách hành chính, thực hiện cai nghiện ma tuý; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước, định mức phân bổ ngân sách giai đoạn 2007 - 2010
26/12/2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp
26/12/2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn chương trình họat động năm 2007 của HĐND huyện
26/12/2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc quyết định dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2007 và định mức thời kỳ ổn định ngân sách địa phương năm 2007 – 2010 huyện Văn Bàn
26/12/2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn điều chỉnh nhiệm vụ thu – chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2006
26/12/2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn
26/12/2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2007
UBND TỈNH LÀO CAI
21/01/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/01/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 17 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Tài chính
20/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
17/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống “suy thoái”, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 08 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực An ninh
31/12/2019 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải - Xây dựng
31/12/2019 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 20147 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại Chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2019 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2019 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/11/2019 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/11/2019 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý giảng viên kiêm nhiệm tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
30/10/2019 Quyết định số 50/2019/QĐ ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai
29/10/2019 Quyết định số 49/2019/QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
14/10/2019 Quyết định số 48/2019/QĐ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/10/2019 Quyết định số 46/2019/QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
07/10/2019 Quyết định số 45/2019/QĐ bãi bỏ 05 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
03/10/2019 Quyết định số 44/2019/QĐ bãi bỏ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 21/9/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND sửa dổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển thuộc UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Lào Cai Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20/09/2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND tỉnh Lào Cai
19/09/2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số Điều của Quyết định số 472/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai
12/09/2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/09/2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015 - 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
26/08/2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/08/2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 15 văn bản bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19/08/2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Thanh tra
19/08/2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
19/08/2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Công thương
07/08/2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 15 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
02/08/2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 21 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nội vụ
31/07/2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 140/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai
24/07/2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất vào một số Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 224/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý hoạt động phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai
05/07/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 05 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
26/06/2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 148/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai
26/06/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
25/06/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 31/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống dấu hiệu cột mốc Quốc giới
19/06/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
11/06/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
05/06/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Tư pháp
30/05/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/05/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai - QPPL
17/04/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và thời hạn gửi báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/03/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
29/03/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai
29/03/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/03/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, Điều 9 của Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai
19/03/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai
18/03/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
27/02/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
27/02/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
19/02/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai
19/02/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3, Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
19/02/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
11/02/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung của Quy định đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện ban hành kèm theo Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định sô 50/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính tọa độ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/12/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/12/2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
21/12/2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/12/2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo giấy phép qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/12/2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/11/2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
29/11/2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/11/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
29/11/2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/11/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, khoản 4, điều 3 của quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
22/11/2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/11/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
09/11/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ban hành Quy xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
24/10/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 03 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
24/10/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
23/10/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020
22/10/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai
12/10/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 10 Điều 2 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
12/10/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND bổ sung Khoản 11a vào Điều 2 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 113/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
12/10/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lào Cai
11/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lào Cai
11/09/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai
07/09/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
31/08/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/08/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 305/2002/QĐ-UB ngày 26/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp trách nhiệm kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/08/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 647/2003/QĐ-UBND ngày 24/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
03/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
06/07/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai
02/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
26/06/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/06/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/05/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/05/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/05/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
11/05/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai).
03/05/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/04/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/04/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
10/04/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế xuất bản, phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/03/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12/03/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai.
12/02/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/02/2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Lào Cai.
30/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 04 văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản.
29/12/2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.
29/12/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
29/12/2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, Quyết định số 110/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Lào Cai về bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh.
29/12/2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, đầu tư, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
29/12/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh.
29/12/2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/12/2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai
25/12/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ điểm đ khoản 11 Điều 2 Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
25/12/2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
25/12/2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
22/12/2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
15/12/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
15/12/2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 bản Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh.
14/12/2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
04/12/2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào
28/11/2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND Quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng; một số nội dung và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/11/2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai
28/11/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về phân cấp định giá thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/09/2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016
20/09/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học đối với các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
15/09/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai
14/09/2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành quy định công nhận các danh hiệu Nếp sống văn hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai
14/09/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Lào Cai
22/08/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hoạt động Công báo tỉnh Lào Cai
18/08/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/08/2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/08/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ban hành quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/08/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
04/08/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Xây dựng tỉnh Lào Cai
03/07/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành có liên quan đến cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
28/06/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 và Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày
30/05/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
30/05/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/04/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
27/04/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý một số hoạt động đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/04/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/03/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ cho giáo viên quản lý học sinh và cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
10/03/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/03/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/03/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/03/2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước; quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước, kinh phí cấp bù thủy lợi phí từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/01/2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/01/2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
18/01/2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/01/2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
18/01/2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/01/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2016 Quyết định số 151/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và khai thác sử dụng Hệ thống dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
30/12/2016 Quyết định số 150/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai
28/12/2016 Quyết định số 148/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/12/2016 Quyết đinh số 111/2016/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 147/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 146/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 145/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 144/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 143/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020
20/12/2016 Quyết định số 142/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 141/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 140/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công công trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 139/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 138/2016/QĐ-UBND về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 137/2016/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia quần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 136/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 135/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
20/12/2016 Quyết định số 149/2016/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh
20/12/2016 Quyết định số 133/2016/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020
20/12/2016 Quyết định số 132/2016/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 131/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh huyện Sa pa, tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số130/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 129/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 128/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 127/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 126/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 125/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 124/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 123/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 122/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 121/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 119/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 118/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 117/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 116/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 115/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 114/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 113/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 110/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 152/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2016 Quyết định số 109/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lào Cai
19/12/2016 Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2016 Quyết định số 107/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/12/2016 Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
15/12/2016 Quyết định số 105/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, anh ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/12/2016 Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai
30/11/2016 Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai
30/11/2016 Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố
17/11/2016 Quyết định số 101/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.
11/11/2016 Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
08/11/2016 Quyết định số 99/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
20/09/2016 Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/09/2016 Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
12/09/2016 Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/09/2016 Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/09/2016 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quy định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai
07/09/2016 Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
07/09/2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/09/2016 Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/09/2016 Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ban hành quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp dối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
06/09/2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
06/09/2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
06/09/2016 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với Bác sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên làm việc trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/09/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/08/2016 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020
30/08/2016 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/08/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2016 - 2021
26/08/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố Lào Cai
26/08/2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
26/08/2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
26/08/2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sởcai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý
26/08/2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung, mức chi phí đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
26/08/2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai
26/08/2016 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND về quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/08/2016 Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND Quy định về chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2016 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND Quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2016-2017
24/08/2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
24/08/2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ cho giáo viên quản lý học sinh và cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
24/08/2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/08/2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
23/08/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/08/2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ban hanh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
19/08/2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND Quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
19/08/2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai v/v thu Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thu Lệ phí Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND an hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
19/08/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND Quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND Quy định định mức kinh phí khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/08/2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020
15/08/2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính các cấp thuộc tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND về một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luậttrên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/08/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
29/07/2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/07/2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
15/07/2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
12/07/2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/07/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
30/06/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Lào Cai
23/06/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
15/06/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/06/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lào Cai
06/06/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đối với học sinh tỉnh Lào Cai
03/06/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí khác trong hoạt động chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/05/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
26/05/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
23/05/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 7, Điều 8 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh
18/05/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
16/05/2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc thu phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/05/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/04/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Lào Cai
21/04/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hàn Quy định về việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ cho các đền đã được xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/04/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai
15/04/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
31/03/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai
21/03/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về phong trào Thi đua Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
17/03/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
16/03/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
16/03/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/03/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
08/03/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ an toàn đập hồ chứa nước và khai thác tổng hợp tài nguyên, môi trường các vùng lòng hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/02/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai
04/02/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoach hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
01/02/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/02/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định só 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai
29/01/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/01/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
15/01/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai
15/01/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lào Cai
15/01/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên điạ bàn tỉnh Lào Cai
13/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Lào Cai
13/01/2016 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2381/2003/QĐ.CT ngày 26/9/2003 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hoạt động giao thông cơ giới đường bộ trên phạm vi nội thị - Thị xã Lào Cai
31/12/2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2015 Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện quy định mức thu, quản lý và sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2015 Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2015 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015-2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
21/12/2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai
21/12/2015 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai
18/12/2015 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
18/12/2015 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ- UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai)
11/12/2015 Nghị quyết định số 37/2015/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015 – 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021
10/12/2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng và bảo trì Mạng thông tin tỉnh Lào Cai
09/12/2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
08/12/2015 Quyết định số 54/2015QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
04/12/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Lào Cai
02/12/2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/11/2015 Quyết định số 03/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/10/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ lục và hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lào Cai
30/10/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai
21/10/2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý
15/10/2015 Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/10/2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai
09/10/2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/10/2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2011-2016
02/10/2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai'
30/09/2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/09/2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015 – 2020
21/09/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND Về việc quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/09/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/09/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
01/09/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, đính chính Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/08/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung và đính chính Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/08/2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
06/08/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/08/2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao
31/07/2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
23/07/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND huyện Văn Bàn với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn
16/07/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước; quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước, kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí từ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/07/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/06/2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/06/2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/06/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND Bổ sung nội dung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh quy định về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
19/06/2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
09/06/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
04/06/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/05/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/05/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND Về chế độ hỗ trợ trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
14/05/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
14/05/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
25/04/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng,vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
24/04/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/04/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/04/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND Quy định các nội dung đầu tư hỗ trợ Chương trình 135 đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2015
10/04/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND Về một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/04/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/04/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động quản lý tại các cửa khẩu, lối mở biên giới của các ngành thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai
30/03/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền DVMTR đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai.
05/03/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/02/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
25/02/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai
30/01/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2015
29/01/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai
29/01/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/01/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Lào Cai
08/01/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 12 của Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
08/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014 - 2015
08/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
31/12/2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý
31/12/2014 Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 93/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2014 Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
28/12/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
27/12/2014 Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2014 Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2014 Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc HMông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2014 Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ban hành quy định việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của ngành thanh tra tỉnh Lào Cai
27/12/2014 Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Văn Bàn
25/12/2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
12/12/2014 Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2014 Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2014 Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/11/2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2014 Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
25/11/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2011-2016
21/11/2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai
14/11/2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/11/2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/11/2014 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/11/2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
21/10/2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về nội dung, một số mức chi và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi cho công tác tuyển sinh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Lào Cai
21/10/2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
20/10/2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai
06/10/2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/10/2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND Quy định về thu Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
02/10/2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thu Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/09/2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
28/09/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; khai thác tận dụng lâm sản để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/09/2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/09/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/09/2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành định về mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ việc thực hiện phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/09/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu
17/09/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Phố Mới thành phố Lào Cai
17/09/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Pom Hán thành phố Lào Cai
17/09/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Kim Tân thành phố Lào Cai
17/09/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ Cốc Lếu thành phố Lào Cai
16/09/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lào Cai
12/09/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/09/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Lào Cai
03/09/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/09/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/08/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2014-2015
18/08/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên dịa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh
15/08/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
12/08/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lào Cai
11/08/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014-2016
05/08/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/08/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chớ bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai
25/07/2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
16/07/2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2014
30/06/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 2 bản Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ngày 13/9/2002 của UBND tỉnh Lào Cai
30/06/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
20/06/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/06/2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/06/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai
28/05/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/05/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/05/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/05/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai
09/05/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 5 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh về phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
09/05/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 7 và Điều 8 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh về phong trào thi đua “thu, nộp ngân sách Nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
07/05/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
06/05/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai
25/04/2014 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của bản Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát về Quy chế làm việc của UBND huyện Bát Xát nhiệm kỳ 2011-2016
17/04/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai
10/04/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và Hội Nông dân thành phố Lào Cai
08/04/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/03/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
25/03/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015
18/03/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi nội dung Quy định tại khoản 4 Điều 39 bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai
25/01/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/01/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai
16/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
10/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
30/12/2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
30/12/2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn tài chính Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
27/12/2013 Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2013 Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý biên chế công chức, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện
25/12/2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về công tác Thanh niên trên đại bàn tỉnh Lào Cai
23/12/2013 Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ phát lại các Chương trình phát thanh, truyền hình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014-2015
20/12/2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020
20/12/2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính các cấp thuộc tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND Quy định một số mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học đến năm 2015
20/12/2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
20/12/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật
20/12/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở tại các trường phổ thông DTNT huyện; hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú và tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014
16/12/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Truyền thanh – Truyền hình Mường Khương
12/12/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai
06/12/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/11/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/10/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
23/10/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai
15/10/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND V/v bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
11/10/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Lào Cai
13/09/2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND V/v bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
11/09/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai
04/09/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/09/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/08/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
20/08/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
20/08/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại các xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương – tỉnh Lào Cai
20/08/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/08/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
13/08/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện công lập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/08/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chi cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2013-2014
30/07/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/07/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/07/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/07/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013
19/07/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai
08/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2011-2016
03/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai ban hành Quy định quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Lào Cai
01/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Mường Khương
19/06/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
19/06/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
14/06/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/06/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế cử cán bộ luân phiên từ đơn vị y tế tuyến trên về hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới của tỉnh Lào Cai
10/06/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Bảng quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
29/05/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
23/05/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
21/05/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/05/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/05/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a khoản 2 Điều 3 bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh
09/05/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy chế cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
03/05/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung 1 số điều của bản quy định về chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
23/04/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/04/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v sửa đổi bổ sung Điểm a, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/03/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/02/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/02/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/02/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
18/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
16/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 577/2004/QĐ-UBND ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định công nhận “Gia đình hiếu học” trong phong trào “Toàn xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
07/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
03/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND thành phố Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
31/12/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn
28/12/2012 Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai thác và mức hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biển, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 4, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 13 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 401/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lào Cai ban hành theo Quyết định số 398/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thành phố ban hành theo Quyết định số 394/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý giảng viên kiêm chức tỉnh Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
25/12/2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai
20/12/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
10/12/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai
10/12/2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/12/2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng Thương mại điện tử tỉnh Lào Cai
30/11/2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/11/2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
16/11/2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc lập dự toán, quản ly, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/11/2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thự hiện chính sách hỗ trợ lao động tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
13/11/2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác sử dụng bãi đỗ xe, ga ra xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/11/2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/11/2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
06/11/2012 Quyết định số 3175/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Bộ đơn giá thay thế áp dụng trong bồi thường GPMB, tái định cư dự án Phát triển đô thị loại vừa, tiểu dự án thành phố Lào Cai sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
29/10/2012 Quyết định số 3075/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển bộ, cước vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/10/2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/10/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23/10/2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về: Định mức khoán chi phí dịch vụ công ích đô thị; Quản lý kinh phí đảm bảo dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/10/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND thành phố về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra; Quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và Các văn bản chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư; công tác Thanh tra – Kiểm tra trên địa bàn thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc UBND thành phố
10/10/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Dân tộc thành phố Lào Cai
05/10/2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/09/2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng hồ chứa thủy điện Bắc Hà
27/08/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học – nghệ thuật
21/08/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn thành phố Lào Cai
17/08/2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
16/08/2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/08/2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai
16/08/2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012 - 2015
09/08/2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu quản lý qua ngân sách Nhà nước của ngân sách địa phương – Tỉnh Lào Cai
07/08/2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); quy định mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/08/2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giá các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/07/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế xuất bản, phát hành tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/07/2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/07/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của UBND tỉnh phê chuẩn mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/06/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị mới và Dự án Phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/06/2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/06/2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/06/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
20/06/2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp về phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/06/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/06/2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
30/05/2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBNDS của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008
30/05/2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/05/2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lào Cai
25/05/2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009
25/05/2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/05/2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, mục tiêu, dự án và 07 Chương trình, 27 Đề án trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai
10/05/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp tỉnh Lào Cai
23/04/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/04/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/04/2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/03/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23/03/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015; phí dự thi Nghề phổ thông
21/03/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viện chức và lao động hợp đồng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
20/03/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
06/03/2012 Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/02/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND huyện Si Ma Cai
07/02/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/02/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/02/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/02/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
30/12/2011 Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/12/2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về đầu tư xây dựng công trình đường Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
30/12/2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012
30/12/2011 Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành “Quy định về thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
30/12/2011 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành “Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
30/12/2011 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định về phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai
29/12/2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định Chính sách dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
27/12/2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu học, THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh THPT ở các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
16/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn bổ sung các nhiệm vụ thuộc chương trình bố trí dân cư cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/12/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn bổ sung nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn về công tác thanh niên
12/12/2011 Quyếtđịnh số 48/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh đổi tên và ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai
01/12/2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai
30/11/2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
23/11/2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”
21/11/2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”
21/11/2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Lào Cai
16/11/2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/10/2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/10/2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
20/10/2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
20/10/2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
20/10/2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015
20/10/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
20/10/2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai
20/10/2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai
19/10/2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế Cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/10/2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
14/10/2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
14/10/2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/10/2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2011 – 2015)
10/10/2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
10/10/2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
07/10/2011 Quyết định số 2666/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể trên địa bàn huyện Bát Xát
19/09/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Văn Bàn
19/09/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Văn Bàn
19/09/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn
31/08/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
24/08/2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/08/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
11/08/2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động Công báo tỉnh Lào Cai
03/08/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc triển khai các họat động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/08/2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/07/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý và bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn
12/07/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
17/06/2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
15/06/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
14/06/2011 Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh V/v công bố danh mục văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/10/1991 đến ngày 15/11/2010 hết hiệu lực thi hành
14/06/2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/06/2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
13/06/2011 Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh V/v bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/10/1991 đến ngày 15/11/2010
17/05/2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai
12/05/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Văn Bàn
27/04/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
22/04/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/03/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/03/2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/03/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/03/2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
08/03/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/02/2011 Quyết định số 429/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Yên đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 428/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Si Ma Cai đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 423/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Bàn đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 422/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 430/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bát Xát đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 431/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Thắng đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 432/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Khương đến năm 2020
24/02/2011 Quyết định số 433/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Pa đến năm 2020
22/02/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/02/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai
17/02/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa
16/02/2011 Quyết định số 315/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2011
28/01/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/01/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008
26/01/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
20/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai
14/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
10/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
29/12/2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011
27/12/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bát Xát
23/12/2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/12/2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung đầu tư các Dự án khu đô thị mới, Dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/12/2010 Quyết định số 89/2006/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương maị và Du lịch tỉnh Lào Cai
16/12/2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/12/2010 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Quyết định số 87/2006/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010
06/12/2010 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực của Quyết định số 258/2001/ QĐ- UB ngày 13/8/2001 về việc huy động lao động công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/12/2010 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
01/12/2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24/11/2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế xuất bản, phát hành Bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/11/2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai
19/11/2010 Quyết định số 3325/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai
03/11/2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Quản lý nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/10/2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008
20/10/2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
18/10/2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
05/10/2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và khai thác sử dụng Mạng thông tin tỉnh Lào Cai
05/10/2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
22/09/2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
21/09/2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/08/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 6 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/08/2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/08/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống giao ban điện tử tỉnh Lào Cai
13/08/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lào Cai
10/08/2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
09/08/2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/08/2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
06/08/2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
05/08/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của bản Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
28/07/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành định mức chi đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/07/2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/07/2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy và học nghề đáp ứng nguồn nhấn lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/06/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)
25/06/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/06/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
21/06/2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào cai
16/06/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai
11/06/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc xếp hạng đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai và quy định mức phụ cấp chức vụ Lãnh đạo ngành Kiểm lâm
11/06/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 32 của Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/06/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
20/05/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/05/2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
20/05/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/04/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/04/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
17/04/2010 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ năm 1991 đến ngày 30 tháng 6 năm 2009
13/04/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/04/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng – vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/03/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công Thương huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
17/03/2010 Văn bản số 532/UBND-TNMT của UBND tỉnh về việc Đính chính Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế; QĐ số 46/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/03/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai
08/02/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
02/02/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Trường Chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/01/2010 Quyết định số 98/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2010
15/01/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010
31/12/2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai
29/12/2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
25/12/2009 Quyết định số 4378/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2009 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất từ UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
15/12/2009 Quyết định số 4266/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường – đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2015
08/12/2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Lào Cai
04/12/2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại tỉnh Lào Cai
26/11/2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại các xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương - tỉnh Lào Cai
11/11/2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 11/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008-2010 Quy định về mức hỗ trợ, phân cấp quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg
06/11/2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/11/2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai:
28/10/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Bảo Thắng
28/10/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
28/10/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Quy chế tạm thời quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
23/10/2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trong Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành tỉnh Lào Cai
20/10/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
19/10/2009 Quyết định số 3283/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hoạt động của Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
05/10/2009 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể về hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/10/2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
21/09/2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách Ban Đại diện Hội người cao tuổi ở tỉnh Lào Cai
15/09/2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/09/2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối vứi hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên sông, suối
11/09/2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2009 - 2010
04/09/2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định mức chi thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
24/08/2009 Quyết định số 2617/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lào Cai đến năm 2020
21/08/2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/08/2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
18/08/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành bản quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và xây dựng công trình trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Bát Xát
29/07/2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/07/2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc ngầm hoá hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/07/2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010
21/07/2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2015.
21/07/2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.
21/07/2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
17/07/2009 Quyết định số 668/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Lào Cai
14/07/2009 Quyết định số 653/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế về việc thực hiện quy hoạch, di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và quản lý các cụm Tiểu thủ công nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố Lào Cai.
30/06/2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.
30/06/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.
30/06/2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.
18/06/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bảo Thắng giai đoạn 2009 - 2011.
16/06/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Mường Khương về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Mường Khương khoá 16, nhiệm kỳ 2004 - 2011
06/06/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2004- 2011.
28/05/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/05/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/05/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
20/05/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định hoạt động sáng kiến của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
15/05/2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về lập dự toán và quyết toán ngân sách địa phương - tỉnh Lào Cai.
07/05/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các thành viên Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai.
20/04/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng huyện Bảo Thắng.
13/04/2009 Quyết định số 260/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế về việc di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Lào Cai.
13/04/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/04/2009 Quyết định số 232/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn thành phố Lào Cai.
26/03/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
26/03/2009 Quyết định số 694/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 30/9/2008 của Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
20/02/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai
23/01/2009 Quyết định số 209/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt phạm vi khu vực cụ thể các cửa khẩu phụ trên biên giới tỉnh Lào Cai
23/01/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước nhà nước tỉnh Lào Cai.
20/01/2009 Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về soạn thảo, trình ký, phát hành văn bản của UBND thành phố Lào Cai.
20/01/2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, văn bản và quản lý, lưu trữ văn bản của UBND thành phố Lào Cai.
12/01/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.
09/01/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai
30/12/2008 Quyết định số 4188/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ Quyết định số 126/3003/QĐ - UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh Lào Cai quy định tạm thời về quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công đường giao thông liên thôn
30/12/2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
30/12/2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
30/12/2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2009
10/12/2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2008 Quyết định số 859/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế hoạt động và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Lào Cai
02/12/2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
25/11/2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/11/2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/11/2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về thực hiện kiến cố hoá kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/11/2008 Quyết định số 3424/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản QPPL do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 30/6/2008 thuộc lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, biên giới hết hiệu lực thi hành.
06/11/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/11/2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
29/10/2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
29/10/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/10/2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.
28/10/2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/10/2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
17/10/2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
15/10/2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định thời quản lý, sử dụng sổ theo dõi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/10/2008 Quyết định số 617/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định công nhận các danh hiệu nếp sống văn hoá trên địa bàn TP Lào Cai
10/10/2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
10/10/2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
10/10/2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
08/10/2008 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc đính chính Quyết định số 62/2006/QĐ – UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh
07/10/2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/09/2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp
17/09/2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/09/2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/09/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thu thuỷ lợi phí và phí sử dụng nước (tiền nước) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/09/2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/09/2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí Chứng minh thư nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12/09/2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của “Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/ QĐ – UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.
11/09/2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/09/2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.
20/08/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
18/08/2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và ngăn chặn nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.
13/08/2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/08/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bắc Hà.
05/08/2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Bảo Thắng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
31/07/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai
31/07/2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai
23/07/2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.
18/07/2008 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống vi phạm pháp luật đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông , truyền dẫn, phát sóng và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/07/2008 Quyết định số 1927/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi khoản 2 Điều 16 của Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/07/2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/07/2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
30/06/2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.
26/06/2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể hoá về quản lý, xây dựng, khai thác và bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2007/QĐ-UIBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 1758/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực thi hành Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành phí an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
24/06/2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Gọi tắt là chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/06/2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Quy định về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.
17/06/2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/06/2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/06/2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/06/2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/10/1991 đến ngày 31/3/2008 thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp hết hiệu lực thi hành.
02/06/2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh lào Cai.
30/05/2008 Quyết định số 197/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Si Ma Cai khoá XII nhiệm kỳ 2004-2009.
29/05/2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 31/12/2007 về công tác quy hoạch hết hiệu lực thi hành.
13/05/2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường đô thị giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/05/2008 Quyết định số 223/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối họp quản lý hoạt động tại các khu tiểu thủ công nghiệp thuộc thành phố Lào Cai.
28/04/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008-2010.
21/04/2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
31/03/2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về mức hỗ trợ, phân cấp quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/ QĐ – TTg giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
20/03/2008 Quyết định số 620/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.
19/03/2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định Chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008 - 2010
26/02/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiệm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/02/2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai.
01/02/2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 24/2007/ QĐ – UBND ngày 06/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.
25/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số nội dung và biện pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Văn Bàn
25/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về việc tổ chức các hoạt động đón tết Mậu Tý năm 2008
23/01/2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
21/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc thực hiện cấm pháo, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 trên địa bàn huyện Bát Xát.
15/01/2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về định mức chi cho công tác quản lý và hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch nhà nước giai đoạn (2008 – 2010), thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi về thi đua ái quốc (11/6/1948) và Đại hội thi đua tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2010.
04/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành Quy chế về việc gửi nhận, quản lý, khai thác sử dụng văn bản qua hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên mạng tin học của UBND huyện Bát Xát
04/01/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/01/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi, học sinh dân tộc nội trú; cấp dưỡng, giáo viên quản lý các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
31/12/2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân hạng đất, phân vùng đất và phân loại đường phố, vị trí đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/12/2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế quản lý các hoạt động trong phạm vi Vườn quốc gia Hoàng Liên
17/12/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Hà.
11/12/2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định danh mục hàng hoá, dịch vụ phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết
11/12/2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/12/2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/11/2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc Ban hành Quy chế quản lý việc cung cấp, xử lý và cập nhật thông tin lên chuyên trang điện tử (Website) huyện Bắc Hà.
16/11/2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.
15/11/2007 Quyết định số 503/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc Ban hành chương trình hành động của UBND huyện Si Ma Cai về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
01/11/2007 Văn bản số 350/VPUBND-VX của VPUBND tỉnh về việc đính chính văn bản
26/10/2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
22/10/2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ – CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
19/10/2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành “Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
10/10/2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
09/10/2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
19/09/2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.
14/09/2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/09/2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lào Cai.
07/09/2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/08/2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Qui chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/08/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
16/08/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
15/08/2007 Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định Chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp xép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
09/08/2007 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
09/08/2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy đinh chính sách khuyến khích phát triển tiểu - thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách cho vay vốn hồ trợ hộ nghèo chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí qua đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí chợ quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 14/2006/ QĐ – UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.
03/08/2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/08/2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 500/2004/ QĐ – UB ngày 08/9/2004 của UBND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nươc dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
31/07/2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Lào Cai
24/07/2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc chuyển việc thu phí sang bán vé dịch vụ tham quan tại điểm du lịch Cát Cát - huyện Sa Pa
23/07/2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
11/07/2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của hệ thống Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
10/07/2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/07/2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối vơí các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/07/2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu kinh tế trọng điểm thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai.
05/07/2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá và quy định về nộp tiền san tạo mặt bằng, tiền thuê đất tại các khu kinh tế trọng điểm thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai.
04/07/2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về phong trào thi đua thực hiện công tác Thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/07/2007 Chỉ thị số 09/2007/CT - UBND của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ “ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký” trên địa bàn huyện.
29/06/2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung phân loại đường phố; điều chỉnh, bổ sung giá đất đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông, lâm nghiệp, đất ở và khu vực đất nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/06/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT - UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Bảo Thắng năm 2008.
14/06/2007 Quyết định số 370/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.
14/06/2007 Quyết định số 369/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã (phường)
06/06/2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phan Xi Păng tỉnh Lào Cai.
05/06/2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/05/2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/05/2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
22/05/2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Sa Pa về việc Ban hành quy định tổ chức thực hiện công tác đầu tư – xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sa Pa.
09/05/2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua thực hiện Chương trình Cải cách Hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007- 2010).
09/05/2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua kiên cố hoá các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
07/05/2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007 – 2010).
07/05/2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
07/05/2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Phát triển sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
07/05/2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Thực hiện công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Thu, nộp ngân sách nhà nước giai đoạn (2007 – 2010) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/04/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT- UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
28/03/2007 Quyết định số 12/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý Công giao tiếp điện tử Lào Cai
21/03/2007 Quyết định số 11/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án Phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
19/03/2007 Quyết định số 10/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai.
16/03/2007 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ tài liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai.
16/03/2007 Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai.
07/02/2007 Quyết định số 07/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá và thông tin phản hồi trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/02/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT - UBND của UBND huyện Bát Xát về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
12/01/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc công bố văn bản do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ quy định một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12/01/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai
05/01/2007 Quyết định số 04/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/01/2007 Quyết định số 03/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí đấu thầu, phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/01/2007 Quyết định số 02/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/01/2007 Quyết định số 01/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 342/ 2005/ QĐ - UBND ngày 11/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai V/v ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của các nhà đầu tư xin đăng ký đầu tư kinh doanh vào Khu thương mại Kim Thành, các các cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải theo cơ chế “ một cửa”
02/01/2007 Chỉ thị số 01/2007/ CT - UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.
29/12/2006 Quyết định số 94/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2006 Quyết định số 95/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí An ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2006 Quyết định số 93/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá công trình, Lập bản đồ hiện trạng mạng lưới giao thông tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 91/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai.
KHÔNG XÁC ĐỊNH
27/12/2019 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019
27/12/2018 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018
28/12/2017 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2017
30/12/2016 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2016
29/12/2015 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2015
26/12/2014 Mục lục Công báo năm 2014
30/12/2013 ĐÍNH KÈM MỤC LỤC CÔNG BÁO
28/12/2012 Mục lục Công báo năm 2012
28/12/2011 Mục lục Công báo năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH LÀO CAI
15/08/2019 Công văn số 260/HĐND-TT về việc đính chính Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai
17/07/2019 Văn bản số 228/HĐND-VP đính chính Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
27/07/2018 Văn bản số 222/HĐND-TT về việc đính chính Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh.
18/07/2016 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước
18/07/2016 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
18/07/2016 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
18/07/2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016
18/07/2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2016
11/12/2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
11/12/2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/12/2015 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2016
09/07/2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2015
09/07/2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
09/07/2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
09/07/2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2016
09/07/2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2015
09/07/2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng các tiểu khu đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2015
17/12/2014 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2015
17/12/2014 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp
17/12/2014 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành
17/12/2014 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/12/2014 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2015
07/07/2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2014
07/07/2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
07/07/2014 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
07/07/2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Đề án công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HDDND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2015
07/07/2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2014
04/07/2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban và Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/07/2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016
04/07/2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/07/2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016
04/07/2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016
04/07/2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016
13/12/2013 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2014
13/12/2013 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2014
13/12/2013 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
13/12/2013 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2014
13/12/2013 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/12/2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HDND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
11/12/2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016
12/07/2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016
12/07/2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND và kiến nghị của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai
12/07/2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2020
12/07/2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2014
12/07/2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
11/07/2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu
14/03/2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai Khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016
UBND TỈNH LÀO CAI
31/10/2019 Quyết định số 3595/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/06/2019 Quyết định số 1796/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản hành chính
14/03/2019 Quyết định số 602/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai
07/03/2019 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai
28/02/2019 Quyết định số 467/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kỳ 2014 - 2018
30/01/2019 Quyết định số 321/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2018
08/02/2018 Quyết định số 506/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thưởng thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/01/2018 Quyết định số 316/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2017.
08/03/2017 Quyết định số 735/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2017 Quyết định số 652/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/01/2017 Quyết định số 154/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2016
23/06/2016 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lào Cai
10/05/2016 Quyết định số 1356/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 tỉnh Lào Cai.
28/04/2016 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/04/2016 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
14/04/2016 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính có tính chất đặc thù áp dụng tại UBND các huyện, thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 951/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND các huyện, thành phố Lào Cai
05/04/2016 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
30/03/2016 Quyết định số 858/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/02/2016 Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
05/01/2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
22/01/2014 Quyết định số 231/QĐ-UBND V/v ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2014
11/10/2013 Công văn số 3934/UBND-TM của UBND tỉnh về việc điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2013
11/06/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/06/2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số và tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn số đề trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/03/2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2015
05/03/2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
06/02/2012 Quyết định số 376/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành
06/02/2012 Quyết định số 374/QĐ-UBND của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012
21/01/2012 Quyết định số 178/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2013