Các số công báo
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
10/07/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND ngày 07 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2005; quyết định bổ sung tỷ lệ điều tiết thu ngân sách, điều chỉnh mức phân bổ dự toán chi ngân sách
10/07/2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND Ban hành quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
10/07/2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh
UBND TỈNH LÀO CAI
31/12/2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về định giá nhà nước đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/06/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
15/04/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin trong giải quyết tố cáo, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
15/04/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
22/01/2020 Quyết định số 229/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2019