Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh lào Cai
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung