Quyết Định 38/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 38/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 27/10/2010
Trích yếu Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008
Người ký
Ngày hiệu lực 27/10/2010
Công báo Công báo số 14