Quyết Định 30/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 30/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/08/2014
Trích yếu Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên dịa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh
Người ký
Ngày hiệu lực 18/08/2014
Công báo Công báo số 11