Các số công báo
Số Công báo số 02 , năm 2008 ngày 15/01/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
31/12/2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân hạng đất, phân vùng đất và phân loại đường phố, vị trí đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC