Các số công báo
Số công báo số 9 , năm 2019 ngày 20/12/2019
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
06/12/2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất 05 năm (2020- 2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC