Các số công báo
Số Công báo số 5 , năm 2023 ngày 02/11/2023
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
23/10/2023 Quyết định 29/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, chi phí bảo trì công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/10/2023 Quyết định 28/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định nội dung, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai
27/09/2023 Quyết định 27/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai được ban hành kèm theo Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai
19/09/2023 Quyết định 26/2023/QĐ-UBND Sửa đổi điểm b, điểm c, khoản 2, Điều 5 Quy định một số nội dung về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
05/09/2023 Quyết định 25/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/08/2023 Quyết định 24/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/08/2023 Quyết định 22/2023/QĐ-UBND Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
15/08/2023 Quyết định 23/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/08/2023 Quyết định 21/2023/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
30/06/2023 Quyết định 1593/QĐ-UBND Ủy quyền quyết định giá đất cụ thể