Các số công báo
Số Công báo số 3 , năm 2022 ngày 25/01/2022
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
31/12/2021 Quyết định số 61/2021/ QĐ-UBND Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND Bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung trong Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2021 Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC