Các số công báo
Số Công báo số 06 , năm 2021 ngày 15/06/2021
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
26/05/2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
17/05/2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/05/2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/05/2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/05/2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử tỉnh Lào Cai
20/04/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC