Các số công báo
Số Công báo số 02 , năm 2021 ngày 22/03/2021
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
07/01/2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí. chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai
07/01/2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
31/12/2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 20147 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2020 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải - Xây dựng
31/12/2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 08 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực An ninh
31/12/2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
31/12/2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về định giá nhà nước đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
29/12/2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/12/2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC