Các số công báo
Số Công báo số 08 , năm 2020 ngày 10/11/2020
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
19/10/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ
13/10/2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/09/2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/08/2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù bảo đảmcho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luậtcủa người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/08/2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
04/08/2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/07/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ 23 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
PHẦN VĂN BẢN KHÁC