Các số công báo
Số công báo số 05 , năm 2020 ngày 22/07/2020
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
10/07/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 07 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về vấn đề: “Cấm trồng, sản xuất, táng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc phiện – các chất ma túy. Chế độ bắt buộc cai nghiện”
10/07/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND ngày 07 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2005; quyết định bổ sung tỷ lệ điều tiết thu ngân sách, điều chỉnh mức phân bổ dự toán chi ngân sách
10/07/2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND Ban hành quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
10/07/2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh
10/07/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND Ban hành mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/06/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai thông qua Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/06/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 13/2/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai về các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/06/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND Giảm mức thu một số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoang sản để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
PHẦN VĂN BẢN KHÁC