Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2020 ngày 20/06/2020
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
12/06/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
05/06/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh
29/05/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
29/05/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh lào Cai
15/04/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin trong giải quyết tố cáo, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
15/04/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp tỉnh Lào Cai
15/04/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai
31/03/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lào Cai
26/03/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND Ban hành quy định về định mức, hình thức sử dụng và giá mua xe ô tô cho các cơ quan đơn vị tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
20/03/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lào cai
20/03/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai - TTr-47-SNN
28/02/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung 1 số điều của Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào cai ban hành kèm theo quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 và quy trình tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC