Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2020 ngày 28/03/2020
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
20/03/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC