Các số công báo
Số Công báo số 02 , năm 2020 ngày 04/03/2020
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
31/12/2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC