Các số công báo
Số Công báo số 01 , năm 2020 ngày 04/03/2020
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
21/01/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/01/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 17 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Tài chính
20/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
17/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống “suy thoái”, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 08 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực An ninh
31/12/2019 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải - Xây dựng
31/12/2019 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 20147 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại Chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/12/2019 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2019 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC