Các số công báo
Số Số 01 , năm 2019 ngày 12/03/2019
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
21/12/2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC