Các số công báo
Số Công báo số 05 , năm 2017 ngày 16/02/2017
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
21/12/2016 Quyết đinh số 111/2016/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC