Các số công báo
Số Công báo số 16 , năm 2016 ngày 23/01/2016
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
20/12/2016 Quyết định số 109/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lào Cai
19/12/2016 Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2016 Quyết định số 107/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/12/2016 Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai
30/11/2016 Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai
30/11/2016 Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc UBND thành phố Lào Cai
21/11/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố
21/11/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố
17/11/2016 Quyết định số 101/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.
11/11/2016 Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC