Các số công báo
Số Công báo số 06 , năm 2016 ngày 06/05/2016
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
21/04/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hàn Quy định về việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ cho các đền đã được xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/04/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai
15/04/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
31/03/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
15/04/2016 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
14/04/2016 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai