Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2016 ngày 17/03/2016
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
02/03/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC