Các số công báo
Số Công báo số 12 , năm 2015 ngày 07/01/2015
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
11/12/2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố
11/12/2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND về chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
11/12/2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương
11/12/2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
11/12/2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016
UBND TỈNH LÀO CAI
11/12/2015 Nghị quyết định số 37/2015/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015 – 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH LÀO CAI
11/12/2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2016
11/12/2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
11/12/2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/12/2015 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2016