Các số công báo
Số Công báo số 11 , năm 2015 ngày 07/01/2015
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
18/12/2015 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
18/12/2015 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
11/12/2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ- UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai)
10/12/2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng và bảo trì Mạng thông tin tỉnh Lào Cai
09/12/2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
08/12/2015 Quyết định số 54/2015QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/12/2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/10/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ lục và hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lào Cai
30/10/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC