Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2015 ngày 03/02/2015
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
27/12/2014 Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC