Các số công báo
Số Công báo số 02 , năm 2015 ngày 20/01/2015
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
17/12/2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC