Các số công báo
Số Công báo số 14 , năm 2014 ngày 22/12/2014
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
12/12/2014 Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2014 Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/12/2014 Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/12/2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/11/2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2014 Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
25/11/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2011-2016
21/11/2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC