Các số công báo
Số Công báo số 09 , năm 2014 ngày 28/07/2014
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
07/07/2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015
07/07/2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện
07/07/2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2016
07/07/2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
07/07/2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
07/07/2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH LÀO CAI
07/07/2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2014
07/07/2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
07/07/2014 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
07/07/2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Đề án công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lào Cai
07/07/2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HDDND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2015
07/07/2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2014