Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2014 ngày 08/02/2014
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
20/12/2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC