Các số công báo
Số Công báo số 01 , năm 2014 ngày 08/02/2014
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
13/12/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014
PHẦN VĂN BẢN KHÁC