Các số công báo
Số Công báo số 11 , năm 2013 ngày 28/10/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
15/10/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND V/v bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
11/10/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/10/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Lào Cai
13/09/2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND V/v bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
11/09/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
11/10/2013 Công văn số 3934/UBND-TM của UBND tỉnh về việc điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2013