Các số công báo
Số Công báo số 10 , năm 2013 ngày 16/09/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
04/09/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/09/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/08/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
20/08/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
20/08/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại các xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương – tỉnh Lào Cai
20/08/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/08/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
13/08/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện công lập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/08/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/07/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC