Các số công báo
Số Công báo số 09 , năm 2013 ngày 09/08/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
31/07/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chi cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/07/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2013-2014
30/07/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/07/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/07/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2011-2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC