Các số công báo
Số Công báo số 07 , năm 2013 ngày 22/07/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
12/07/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà năm học 2013-2014
12/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
12/07/2012 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
12/07/2012 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
UBND TỈNH LÀO CAI
03/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai ban hành Quy định quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Lào Cai
01/07/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Mường Khương
19/06/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
19/06/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
10/06/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Bảng quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH LÀO CAI
12/07/2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016
12/07/2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND và kiến nghị của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai
12/07/2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2020
12/07/2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2014
12/07/2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
11/07/2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu