Các số công báo
Số Công báo số 06 , năm 2013 ngày 20/06/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
14/06/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/06/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế cử cán bộ luân phiên từ đơn vị y tế tuyến trên về hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới của tỉnh Lào Cai
29/05/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
23/05/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
21/05/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/05/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/05/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a khoản 2 Điều 3 bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh
09/05/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy chế cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai
03/05/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung 1 số điều của bản quy định về chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
23/04/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/04/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v sửa đổi bổ sung Điểm a, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
11/06/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/06/2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số và tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn số đề trên địa bàn tỉnh Lào Cai