Các số công báo
Số Công báo số 05 , năm 2013 ngày 28/03/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
19/03/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/02/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/02/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
01/02/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/12/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn
28/12/2012 Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH LÀO CAI
14/03/2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai Khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016
UBND TỈNH LÀO CAI
14/03/2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2015
05/03/2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
06/02/2012 Quyết định số 376/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành
06/02/2012 Quyết định số 374/QĐ-UBND của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012