Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2013 ngày 18/02/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
25/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
18/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
16/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 577/2004/QĐ-UBND ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định công nhận “Gia đình hiếu học” trong phong trào “Toàn xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
03/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND thành phố Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
28/12/2012 Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 4, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 13 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 401/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lào Cai ban hành theo Quyết định số 398/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thành phố ban hành theo Quyết định số 394/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai
10/12/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc UBND thành phố
10/10/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lào Cai
10/10/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Dân tộc thành phố Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
21/01/2012 Quyết định số 178/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2013