Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2013 ngày 28/01/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
24/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn vùng cao xã Tả Phời thành phố Lào Cai
UBND TỈNH LÀO CAI
28/12/2012 Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai thác và mức hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biển, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2012 Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai
27/12/2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/12/2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý giảng viên kiêm chức tỉnh Lào Cai
25/12/2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC