Các số công báo
Số Công báo số 02 , năm 2013 ngày 15/01/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
26/12/2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC