Các số công báo
Số Công báo số 01 , năm 2013 ngày 08/01/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
14/12/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC