Các số công báo
Số Công báo số 15 , năm 2012 ngày 26/12/2012
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
14/12/2012 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Dự án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo mô hình xã hội hoá, giai đoạn 2013 - 2020
14/12/2012 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
14/12/2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
14/12/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý
14/12/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
14/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh V/v điều chỉnh, sửa đổi quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
14/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua, mở rộng thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
UBND TỈNH LÀO CAI
20/12/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
10/12/2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/12/2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng Thương mại điện tử tỉnh Lào Cai
30/11/2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC