Các số công báo
Số Công báo số 10 , năm 2012 ngày 22/08/2012
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
09/08/2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu quản lý qua ngân sách Nhà nước của ngân sách địa phương – Tỉnh Lào Cai
30/07/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế xuất bản, phát hành tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/07/2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/07/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/07/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/06/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị mới và Dự án Phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/06/2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC