Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2012 ngày 10/02/2012
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
30/12/2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC