Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2012 ngày 08/02/2012
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
26/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc hỗ trợ kinh phí cho tổ dân phố xây dựng điểm văn hoá khu dân cư thuộc các phường trên địa bàn thành phố Lào Cai
26/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
26/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ xây dựng cầu nhỏ trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015
26/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2011, dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012
26/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2011, kế hoạch phát triển KT – XH năm 2012 thành phố Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (Tiểu học, THCS) thuộc các xã khu vực II, học sinh THPT các xã khu vực II và khu vực III; hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú tại các trường; cấp dưỡng cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở nội trú tại các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
16/12/2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Si Ma Cai, xã Mản Thẩn, xã Nàn Sán; thành lập thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011- 2015
16/12/2011 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề; tham vấn nhân dân về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012
16/12/2011 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thương trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
16/12/2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2012
UBND TỈNH LÀO CAI
04/01/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
26/12/2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
16/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/12/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn bổ sung các nhiệm vụ thuộc chương trình bố trí dân cư cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/12/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn bổ sung nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn về công tác thanh niên
PHẦN VĂN BẢN KHÁC