Các số công báo
Số Công báo số 02 , năm 2012 ngày 20/01/2012
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
16/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC