Các số công báo
Số Công báo số 01 , năm 2012 ngày 12/01/2012
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
16/12/2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND tinh Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
16/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC