Các số công báo
Số Công báo số 11 , năm 2011 ngày 28/09/2011
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
25/08/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2011
25/08/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua một số nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 và Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011
25/08/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua cơ chế thưởng và phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường năm 2011
25/08/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua điều chỉnh dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2011
12/08/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chế độ chính sách với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
12/08/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011 tỉnh Lào Cai
12/08/2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
12/08/2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
UBND TỈNH LÀO CAI
19/09/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Văn Bàn
19/09/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Văn Bàn
19/09/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn
31/08/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
24/08/2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC